Особливості використання сучасних програм у бізнес-плануванні. Исследование выполнено по методике Дорошко С.Е., Самарина Г.П.

Автор исследования И.Фоминов

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
1.1 Основні поняття та сутність бізнес-плану
1.2 Аналіз і вибір існуючого програмного забезпечення для розробки бізнес-плану
1.3 Характеристика сучасного програмного забезпечення у бізнес-плануванні
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ДЛЯ ПАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ
2.1 Загальна характеристика ПАТ Дніпроспецсталь
2.2 Розброка бізнес-плану для ПАТ Дніпроспецсталь
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
3.1 Оцінка ефективності та впровадження інвестиційного проекту
3.2 Характеристика та аналіз показників ефективності ПАТ Дніпроспецсталь
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК

РЕФЕРАТ

Курсова робота : 9 4 сторінок, 28 таблиці, 10 малюнків, 25 джерел літератури, 5 додатків.

Об єкт дослідження програмне забезпечення у сфері бізнес-планування

Мета дослідження є виявлення більш досконалого програмного забезпечення у бізнес-планування та виялення недоліків програм і винайдення шляхів їх по к ращення.

На сьогоднішній день неможливо уявити без компютера та соціальних мереж. У даній курсовій роботі простежується виникнення, суть і перспективи розвитку программ у сфері планування.

Бізнес-планування є одним із вагомих видів планування на підприємстві. Без цього виду планування взагалі не можливо уявити відкриття будь-якого бізнесу та розвитку будь-якого підприємства, але все ж такина сьогоднішній час підприємства не досить вдало підготовлені у цьому сенсі. Оскільки не має повного інструментарія для підготовлення досконалих бізнес-планів. Тому ця робота має дещо прояснити, а можливо й пояснити економістам, які є шляхи побудови бізнес-планів та можливо дещо удосконалити діючу систему планування на підприємствах.

Сучасне забезпечення програм у бізнес-плануванні не дозволяє зробити вдалий бізнес-план, тому у цій роботі будут представлені шляхи, щодо по-кращення ситуації у сфері розробки программ у бізнес-плануванн і .

ПІДПРИЄМСТВО, РИНОК, БІЗНЕС-ПЛАН, ДОХІД, ФАКТОР, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ВИРУЧКА, ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, БАЛАНС, ПРОГРАМА, ГАЛУЗЬ, СТРАТЕГІЯ, ЦІНА, ОБЄМ ВИРОБНИЦТВА, БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ.

ВСТУП

Актуальність даної теми визначена в першу чергу розвитком інтернет технологій, які є обєктивно важливою роллю у розитку бізнес планування. Програми, на основі бізнес планування це вже наслідок розвитку інформаційного забезпечення та бажання вдосконалити і забезпечити швидке прийняття рішень на підприємстві.

Об єкт дослідження програмне забезпечення у сфері бізнес планування.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення більш досконалої програми у бізнес плануванні.

Теоретичною й методичною базою дослідження є сучасні положення економічної науки про бізнес-план, закордонний та вітчизняний досвід у плануванні, системний аналіз, графічний, економіко-статистичні методи.

Реалізація поставленої мети обумовила вирішення наступних завдань дослідження:

- вивчення особливостей та тонкощів в обраних программах бізнес- планування;

- оцінювання методів формування, використання та коштів підприємства та розробка заходів, щодо ефективності використання;

- аналіз господарської діяльності на основі досліджуваного підприємства у зрівнянні з конкурентами у галузі;

- розробка бізнес-плану та виявлення найкращого серед усіх варіантів розрахунку;

- розробка комлексних дій для ПАТ Дніпроспецсталь

Предметом дослідження є методика вивчення конкурентного ринкового середовище з усім його різноманіттях фірм в процесі його фінансово-господарської діяльності.

Методи дослідження . Примінювання сучасного програмного забезпечення для розрахунку бізнес-плану.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

1.1 Основні поняття та сутність бізнес-плану

Бізнес-план - короткий, точний, доступний і зрозумілий опис передбачуваного бізнесу, найважливіший інструмент при розгляді великої кількості різних ситуацій, що дозволяє вибрати найбільш перспективні рішення і визначити засоби для їх досягнення.

Бізнес-план є документом, що дозволяє управляти бізнесом, тому його можна представити як невід'ємний елемент стратегічного планування і як керівництво для виконання і контролю. Важливо розглядати бізнес-план як сам процес планування та інструмент внутрішньофірмового управління. Бізнес-план є свого роду документом, що страхує успіх передбачуваного бізнесу, в той же час бізнес-план - інструмент самонавчання.

Мета розробки бізнес - плану - дати обгрунтовану , цілісну , системну оцінку перспектив розвитку фірми , тобто спрогнозувати та спланувати її діяльність на найближчий період і перспективу , виходячи з потреб ринку і можливостей фірми по їх задоволенню .

Поряд з головною , визначальною метою укладачі бізнес - плану повинні відобразити інші цілі :

1) соціальні цілі - подолання дефіциту товарів і послуг , оздоровлення екологічної обстановки , поліпшення психологічного клімату в країні , створення нових духовних і культурних цінностей , розвиток науково - технічного та творчого потенціалу , розширення ділових контактів , міжнародних зв ' язків ;

2) підвищення статусу підприємця - розвиток і зміцнення економічного потенціалу підприємця ( включаючи виробничий потенціал , фінансовий , техніко - технологічний , науковий , освітній , а також духовний ). Це служить умовою і запорукою можливості успішного проведення подальших угод , підвищення престижу підприємця , породжуваного його популярністю , доброю репутацією , гарантіями високої якості товарів і послуг ;

3) інші , спеціальні цілі і завдання - розвиток контактів , закордонні поїздки , входження в різного роду асоціації та ін .

Основний центр бізнес - плану - концентрування фінансових ресурсів для вирішення стратегічних завдань , тобто він покликаний допомогти підприємцю вирішити наступні основні завдання , пов ' язані з функціонуванням фірми :

1) визначити конкретні напрямки діяльності , перспективні ринки збуту і місце фірми на цих ринках ;

2) оцінити витрати , необхідні для виготовлення і збуту продукції , порівняти їх з цінами , за якими будуть продаватися товари , щоб визначити потенційну прибутковість проекту ;

3) виявити відповідність кадрів фірми і умов для мотивації їхньої праці вимогам по досягненню поставлених цілей ;

4) проаналізувати матеріальне і фінансове становище фірми і визначити , чи відповідають матеріальні і фінансові ресурси досягненню намічених цілей ;

5) прорахувати ризики і передбачити труднощі , які можуть перешкодити виконанню бізнес - плану .

Бізнес-план допомагає вирішити такі основні завдання:  

1) визначити конкретний напрям діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;

2) сформулювати довготривалі і короткострокові цілі фірми, стратегії і тактики їх досягнення;

3) вибрати номенклатуру і визначити показники товарів і послуг, які будуть пропонуватися фірмою споживачам, а також, оцінити витрати по їх створенню і реалізації;

4) оцінити відповідність кадрів фірми та умов мотивації їх праці вимогам по досягненню поставлених цілей;

5) визначити склад маркетингових заходів фірми по вивченню ринку, організації реклами, стимулювання продажів, ціноутворення, каналів збуту тощо;

6) забезпечити життєздатність своєї фірми в умовах жесткою конкуренції;

7) домогтися максимізації прибутку в конкретних умовах;

8) оцінити матеріальне і фінансове становище фірми.

Нехтуючи складанням бізнес-плану, підприємець може виявитися неготовим до тих труднощів, які можуть виникнути на його шляху до успіху, і буде гарячково імпровізувати, що часто закінчується плачевно як для нього, так і для справи, якою він займається.

У сучасній практиці бізнес-план виконує п'ять функцій :

Перша з них пов'язана з можливістю його використання для розробки стратегії бізнесу. Ця функція життєво необхідна в період створення підприємства, а також при виробленні нових напрямків діяльності.

Друга функція - планування. Вона дозволяє оцінити можливості розвитку нового напрямку діяльності, контролювати процеси всередині фірми.

Третя функція дозволяє залучати грошові кошти - позички, кредити. У сучасних російських умовах без кредитних ресурсів практично неможливо здійснити який-небудь значний проект, однак отримати кредит непросто. Головна причина полягає не стільки в проблемі високих процентних ставок, скільки в зрослій безповоротності кредитів. У цій ситуації банки вживають цілий комплекс заходів щодо забезпечення повернення грошових коштів, серед яких слід зазначити вимоги банківських гарантій, реальної застави та інші, але вирішальним фактором при наданні кредиту є наявність проробленого бізнес-плану.

Четверта функція дозволяє залучити до реалізації планів компанії потенційних партнерів, які побажають вкласти у виробництво власний капітал чи наявну в них технологію. Вирішення питання про надання капіталу, ресурсів або технології можливо лише за наявності бізнес-плану, що відображає курс розвитку компанії на певний період часу.

П'ята функція шляхом залучення всіх співробітників у процес складання бізнес-плану дозволяє поліпшити їх інформованість про майбутні дії, скоординувати зусилля, створити мотивацію досягнення цілей.

Підготовка та ефективне використання бізнес-плану має першорядне значення. Цей план може бути розроблений менеджером, керівником, фірмою, групою фірм або консалтингової організацією. Для визначення стратегії розвитку великої фірми складається розгорнутий бізнес-план. Нерідко вже на стадії його підготовки визначаються потенційні партнери та інвестори.

На жаль сучасні підприємства не виходять на довгострокове планування (планування на 10, 20 років), оскільки не сучана не передбачуванність ринку це не дозволяє зробити. Деякі фірми складають плани на термін до 5 років, і лише великі компанії, що твердо стоять на ногах, планують на період більше 5 років. Сукупність довгострокових бізнес - планів підприємств складає інформаційну базу , яка є основою для розробки національної політики планування в рамках державного регулювання економіки . Таким чином, найбільшою мірою бізнес-план використовується при оцінці ринкової ситуації як поза фірми, тобто при оцінки у зрівнянні з конкурентам, так і всередині неї при пошуку інвесторів. Він може допомогти великим підприємцям розширити справу з допомогою купівлі акцій іншої фірми або організації нової виробничої структури, а також служить основою для формування загальнодержавної стратегії планування. У ринковій економіці існує безліч версій бізнес - планів за формою , змістом , структурою і т . д.

Існують два основні підходи до розробки бізнес-плану. Перший підхід: через розрахунок бюджетів організації починаючи з робочого місця до розрахунку планування усієї організації. При другому підході розрахунок ведется через відносну нову технологію еталонного тестування (benchmarking).

На з рівнянні цих двух підходів буде побудованний аналіз та у результаті буде виділені переваги та недоліки подходів. Повернемось до характеристики бізнес-плану.

Бізнес-план є одним з ключових елементів стратегічного планування. Як і стратегічний план організації, охоплює досить тривалий період, звичайно 3 - 5 років, іноді більше. Однак між бізнес-планом і стратегічним планом існує ряд відмінностей:

1) на відміну від стратегічного плану бізнес-план включає не весь комплекс загальних цілей фірми, а тільки одну з них - ту, яка пов'язана зі створенням і розвитком певного нового бізнесу. Бізнес-план організації орієнтований тільки на розвиток, у той час як стратегічний план може включати інші типи стратегій організації;

2) стратегічні плани - це зазвичай плани зі зростаючим горизонтом часу. Бізнес-план має чітко окреслені часові рамки. Таким чином, бізнес- план за своєю формою, на відміну від стратегічного плану, тяжіє до проекту з його конкретною опрацюванням і певної самодостатністю;

3) у бізнес - плані функціональні складові ( плани виробництва , маркетингу та ін ) мають набагато більш вагоме значення , ніж у стратегічному плані , є повноправними , рівноважними частинами структури бізнес - плану .

У зарубіжній практиці прийнято , що розробка бізнес - планів здійснюється з обов ' язковою участю керівника підприємства . Багато закордонні банки та інвестиційні фонди відмовляються розглядати заявки на виділення коштів, якщо ця умова не дотримується. У будь-якому випадку незалежно від способів складання бізнес-плану в процесі його розробки підлягають взаємного врахування та ув'язці інтереси і умови зацікавлених сторін: 

1) замовника бізнес-плану, що є самостійним інвестором або використовує залучений капіталу, інтерес якого - реалізація проекту та отримання доходу;

2) інвестора, інтерес якого - повернення вкладених коштів і отримання дивідендів;

3) споживачів, що використовують продукцію, інтерес яких - задоволення потреб у товарах;

4) органів влади, що визначають потреби та пріоритети розвитку бізнесу, основна мета роботи яких - задоволення суспільних потреб.

У бізнес-плані оцінюється перспективна ситуація як усередині фірми, так і конкретному середовищі . Він особливо необхідний керівництву для орієнтації в умовах акціонерної власності, так як саме за допомогою бізнес-плану керівники компанії приймають рішення про накопичення прибутку і розподілі її частини у вигляді дивідендів між акціонерами. Також бізнес-план потрібен для більш детальної орієнтації ринків збуту та позиції на ринку. [2]

1.2 Аналіз і вибір існуючого програмного забезпечення для розробки бізнес- плану.

При розробці фінансових планів підприємства використовують програмні продукти, в основу яких покладені принципи методик прийнятої організацією ООН з промислового розвитку ( UNIDO ), Світового банку, Банку реконструкції та розвитку. Найбільш відомі програмні розробки COMFAR , PROPSPIN , PHAROS , BEST , FIT , PROJECT EXPERT , Альт-Інвест, FOCCAL , RISK MASTER , INVEST . Вони застосовуються для аналізу фінансової спроможності, економічної ефективності інвестиційних проектів, фінансового планування для підприємств будь-яких галузей, схем фінансування, строків та обсягів інвестицій. При всій різноманітності і фірм і їх програмних розробок у пакетів, що використовуються для проведення розрахунків фінансових планів, існують деякі загальні характерні риси, а саме:

1. Для всіх програмних продуктів основою розрахунків є грошовий потік.

2. На виході формуються розрахункові таблиці у вигляді звітів про прибутки і збитки, рух грошових коштів, прогнозних балансів, таблиць фінансових коефіцієн тів і показників плану.

3. Кількісний аналіз ризиків найчастіше якщо і присутній, то у формі найпростішого аналізу чутливості.

4. Дозволяє охопити всі ключові стадії процесу аналізу планування.

5. Здійснює аналіз фінансової сп роможності та економічної ефективності інвестиційних проектів будь-якого типу незалежно від галузевої приналежності, схеми фінансування, строків і об'єктів інвестицій.

6. Створює фінансову модель нового або діючого підприємства незалежно від його масштабів і галузевої приналежності.

7. Складає кошториси інших витрат по будь-якими статтями незалежно від галузевої приналежності підприємства;

8. Проводить розрахунки як в моно валютному, так і в двох валютному режимі, дозволяє враховувати зміну обмінного курсу твердої валюти на внутрішньому ринку, а також для операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках;

9. Проводить розрахунки, як в постійних, так і в поточних цінах, причому розрахунок в поточн их цінах відбувається в спеціальному блоці, що дозволяє експерту моделювати різні варіанти розвитку інфляційних процесів.

10. Існує можливість графічної ілюстрації ряду виконаних розрахунків. Будувати тривимірні графіки. Дані з графіків можуть бути легко перенесені в інші додатки.

11. Інструментальні середовища забезпечують можливість розробки переконливих і без помилково оформлених вихідних документів, повністю відповідало міжнародним стандартам, російською та англійською мовами. Результати розрахунків можуть бути роздруковані користувачем, як російською, так і англійською мовою.

12. Розробка повністю со відповідає міжнародним стандартам інвестиційного проекту та бізнес-плану розвитку як знову створюваного, так і діють підприємства. До недоліків усіх програмних продуктів слід віднести відсутність:

• глибокого аналізу планів, заснованих на багато варіантності моделей і імітаційному моделюванні;
• фінансового аналізу і планування з різним горизонтом і кроком проектування, заснованого на багатофакторному, багатоваріантному регресійному комплексному економічному аналізі галузевих, регіональних, світових показників;
• побудови базової багатофакторної моделі галузі, підприємства з подальшим проведенням фінансового аналізу попередньої діяльності підприємства і побудови довгострокового, короткострокового фінансового плану на будь-яку глибину горизонту планування;
• моделі розвитку підприємства, заснованої на багатофакторних початкових і граничних умовах, сформованих на базі кращих світових галузевих показниках, скоригованих з урахуванням географічного ареалу (регіональних особливостей), внутрішньодержавні показниках монетарно-фіскальних політик;
• в моделі можливостей динамічного оновлення, як наслідок, перерахунку всій раніше сформованої моделі галузі, підприємства. [4]

Проведений аналіз переваг і недоліків існуючих програмних продуктів , а також досвід практичної роботи на ПЗ INVEST, дозволив вибрати програмний пакет INVEST, Альт-Інвест та Project Expert. Та зрівняти рівень побудови бізнес-планів за допомогою цих програм.

1.3 Характеристика сучасного програмного забезпечення у бізнес-плануванні

О днією з провідних компаній в цій галузі бізнес планування є фірма Expert System , яка розробила пакет Project Expert 7.22 for Windows.

Програма Project Expert 7.22 як інструмент фінансового аналізу виконує дві основні функції:

по-перше, перетворює опис діяльності підприємства з мови користувача в формалізований опис грошових потоків;

по-друге, обчислює показники, за якими фінансовий менеджер може судити про результативність прийнятих рішень.

Найважливішим результатом застосування програми Project Expert для розробки інвестиційного проекту є створення бізнес-плану, що задовольняє стандартам UNIDO.

Побудувавши при допомозі Project Expert 7.22 фінансову модель компанії, представляється можливим вирішити наступні завдання:

1) розробити детальний фінансовий план і визначити потребу в грошових коштах на перспективу;
2) визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефективність залучення грошових коштів з різних джерел;
3) розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту, визначивши найбільш ефективну стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, що забезпечує раціональне використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів;
4) програти різні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення чинників, здатних вплинути на його фінансові результати;
5) сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільш поширені фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної і перспективної діяльності підприємства;
6) підготувати бездоганно оформлений бізнес-план інвестиційного проекту, повністю відповідний міжнародним вимогам російською і декількох європейських мовах.
Робота з Project Expert 7.22 може бути представлена ​​у вигляді наступних основних кроків:
1) побудова моделі;
2) визначення потреби у фінансуванні;
3) розробка стратегії фінансування;
4) аналіз фінансових результатів;
5) формування та друк звіту;
6) введення і аналіз даних про поточний стан проекту в процесі його реалізації.

Побудова моделі

Процес побудови моделі є найбільш трудомістким і вимагає значної підготовчої роботи по збору та аналізу вихідних даних. Різні модулі Project Expert 7.22 незалежні і доступні користувачеві практично в будь-якій послідовності. Однак відсутність деяких необхідних вихідних даних може блокувати доступ до інших модулів програми. Незалежно від того, чи розробляється детальний фінансовий план або ж виробляється попередній експрес-аналіз проекту, необхідно в першу чергу запровадити такі вихідні дані:

1) дата початку і тривалість проекту;
2) перелік продуктів і / або послуг, виробництво і збут кото ¬ рих буде здійснюватися в рамках проекту;
3) дві валюти розрахунку для платіжних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також їх обмінний курс і прогноз його зміни;
4) перелік, ставки та умови виплат основних податків;
5) для діючого підприємства також слід описати стан балансу, включаючи структуру і склад наявних в наявність активів, зобов'язань і капіталу підприємства на дату початку проекту.

Наступним етапом процесу побудови моделі є опис плану розвитку підприємства (проекту). Для цього необхідно ввести наступні вихідні дані:

1) інвестиційний план, включаючи календарний план робіт із зазначенням витрат і використовуваних ресурсів;
2) операційний план, включаючи стратегію збуту продукції або послуг, план виробництва, план персоналу, а також виробничі витрати і накладні витрати.

Визначення потреби у фінансуванні

Для визначення потреби у фінансуванні слід зробити попередній розрахунок проекту. У результаті попереднього розрахунку визначається ефективність проекту без урахування вартості капіталу, а також обсяг грошових коштів, необхідний і достатній для покриття дефіциту капіталу в кожний розрахунковий період часу з кроком один місяць.

Розробка стратегії фінансування підприємства

Після визначення потреби у фінансуванні розробляється план фінансування. Користувач має можливість описати три способи фінансування:

1) за допомогою залучення акціонерного капіталу;
2) за допомогою залучення позикових коштів;
3) шляхом укладення лізингових угод.

В процесі розробки стратегії фінансування проекту користувач має можливість промоделювати обсяг і періодичність виплачуваних дивідендів, а також стратегію використання вільних грошових коштів (наприклад, розміщення грошових коштів на депозит у комерційному банку або придбання акцій сторонніх підприємств).

Аналіз ефективності проекту

У процесі розрахунків Project Expert 7.22 автоматично генерує стандартні звітні бухгалтерські документи:

- Звіт про прибутки і збитки;
- Бухгалтерський баланс;
- Звіт про рух грошових коштів;
- Звіт про використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських документів здійснюється розрахунок основних показників ефективності і фінансових коефіцієнтів.

Користувач може розробити кілька варіантів проектів у відповідності з різними сценаріями їх реалізації. Після визначення найбільш вірогідного сценарію проекту він приймається за базовий.

Формування звіту

Після завершення аналізу проекту формується звіт. У Project Expert 7.22 передбачений спеціальний генератор звіту, який забезпечує компоновку і редагування звіту за бажанням користувача. У звіт можуть бути вбудовані не тільки стандартні графіки і таблиці, але також таблиці і графіки, побудовані пользователем за допомогою спеціального редактора.

Правильно складений бізнес-план показує перспективу розвитку фірми, тобто в кінцевому рахунку відповідає на найголовніший для бізнесмена питання, чи варто вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати сил і засобів. Складання бізнес-плану вимагає особистої участі керівника фірми або людини, що збирається відкрити свою справу. Включаючись до цієї роботи особисто, він як би моделює свою майбутню діяльність, перевіряючи доцільність і обгрунтованість свого задуму.

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ДЛЯ ПАТ ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ

2.1. Загальна характеристика ПАТ Дніпроспецсталь

Завод з виробництва спецiальних сталей (високолегованих, жаростiйких, нержавiючих, iнструментальних, кислототривких марок) було пущено 10 жовтня 1932 року в Запорiжжi на базi потужного постачальника електроенергiї - ДнiпроГЕСУ та частини базового металургiйного заводу "Запорiжсталь".

Головною метою змiни форми власностi було пiдвищення ефективностi функцiонування пiдприємства - єдиного в Українi з виробництва спецiальних сталей. Кожен рiк, з моменту народження заводу, ознаменований подiями, значними не тiльки для ПАТ Днiпроспецсталь, але i для усiєї отраслi в цiлому. Важливi подiї розвитку ПАТ Днiпроспецсталь: 1932 р. Перша плавка народження заводу; 1933 р. Освоєно виробництво шарикопiдшипникової сталi; 1934 р. Освоєно виробництво нержавiючої кислототривкої хромонiкелевої сталi; 1941 р. Евакуацiя заводу у перiод Великої Вiтчизняної вiйни у Сибiр; 1955 р. Освоєно вакуумування сталi у ковшi; 1956 р. Освоєно виробництво жаротривких сплавiв; 1957 р. Освоєно виробництво калiбрувальної сталi; 1958 р. Вперше у свiтi освоєн електрошлаковий переплав; 1959 р. Вперше в СРСР освоєн переплав сталi та сплавiв у вакуумно-дугових печах; 1966 р. Збудований найбiльший в тi роки у Європi специалiзований цех для виплавки злиткiв ЕШП та ВДП; 1972 р. Вперше в СРСР освоєно виробництво iнструментальної та швидкорiжучої сталi методом порошкової метулургiї; 1980 р. Вперше в СРСР втiлено газокислородне рафiнування сталi; 1996 р. Втiлена та сертифiкована по стандарту ISO 9002:1994 система якостi; 1996 р. Освоєна сучасна технологiя виробництва конструкцiйних та пiдшипникових сталей з пуском в експлуатацiю установки "Пiчка-ковш" iталiйської фiрми "Danieli"; 2001 р. Втiлена та автоматизована система R/3 компанiї SAP; 2002 р. Вiдкрита торговельна фiрма-офiцiйний дилер ВАТ Електрометалургiйний завод Днiпроспецсталь iм. А.М. Кузьмiна в Германiї; 2002 р. Система якостi пiдприємства сертифiкована по стандарту ISO 9001:2000; 2002 р. Втiлений в експлуатацiю цех фiнiшної обробки готової продукцiї; 2003 р. В СПЦ-2 виконана перша черга реконструкцiї електропечi №5 в пiч-ковш; 2003 р. Розроблений та втiлений у виробництво комплекс заходiв щодо зниження витрат на енергозбереження заводу; 2003 р. Втiлена ресурсозберiгаюча технологiя виробництва корозiйностiйких сталей з вводом в експлуатацiю пiчi-ковша в СПЦ-2; 2004 р. Розроблена та втiлена система оперативного контролю над ефективнiстю виплавки на основi оперативної калькуляцiї; 2004 р. Розроблена та втiлена технологiя виробництва поковок iз штамповок сталi 4х5МФ-1/С/с з контролем значення роботи удару; 2004 р. Освоєна технологiя електрошлакового переплаву на механiчнi сумiшi вихiдних компонентiв флюсу (флюоритового концентрату та глинозему); 2006 р. Запуск установки прес-ножицi у копровому цеху; 2007 р. Побудований цех з переробки шлакiв (балка Середня). 2009р. Введена до експлуатацiї лiнiя шлiфування пруткiв фiрми Louser. 2010р. Введено в експлуатацiю у звязку з завершенням будування цех ад`юстажної обробки металу. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв форма випуску акцiй емiтента змiнена на бездокументарну. 2011р. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв назву Товариства змiнено з Вiдкритого акцiонерного товариства Електрометалургiйний завод Днiпроспецсталь iм. А.М. Кузьмiна на Публiчне акцiонерне товариство Електрометалургiйний завод Днiпроспецсталь iм. А.М. Кузьмiна.

Органiзацiйна структура ПАТ Днiпроспецсталь включає: 1.1. 12 основних цехiв, а саме: 3 електросталеплавiльних цеха ( в тому числi 1 цех вакуумно дугового, електрошлакового переплаву); - 1 цех порошкової металургiї; - 1 прокатний цех; - 1 термiчний цех; - 1 калiбрувальний цех; - 1 ковальско пресовий цех; - 1 ковальский цех; - 1 цех адюстажної обробки металу; - 1 копровий цех; - 1 iнструментальний цех. 1.2. 11 допомiжних цехiв, а саме: - 1 цех пiдготовки виробництва; - 1 цех випробувань; - 2 транспортних цехи (автомобiльного та залiзничного транспорту); - 2 ремонтних цехи ( ремонт механiчного обладнання); - 1 ремонтний цех (ремонт електрообладнання); - 2 енергозабезпечуючих цехи (мереж та пiдстанцiй, енергосиловий); - 1 цех Контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики; - 1 склад готової продукцiї; 1.3. 2 лабораторiї, а саме: - 1 центральна заводська лабораторiя (наукових розробок); - 1 аналiтична лабораторiя (аналiз хiмiчного составу сировини, матерiалiв та металопродукцiї). 1.4. 2 виробництва (сталеплавильне и передiльне). 1.5. 12 управлiнь (в тому числi 1 управлiння корпоративної соцiальної вiдповiдальностi до складу якого входять: ВСП Санаторiй профiлакторiй, ВСП ДК Днiпроспецсталь, ДОЦ Чайка, редакцiя). 1.6. 51 вiддiл (включаючи головну бухгалтерiю); 1.7. 5 бюро, 2 групи . Товариство вiдноситься до металургiйної галузi промисловостi. Металургiя є стратегiчною галуззю української промисловостi. Основним видом дiяльностi ПАТ "Днiпроспецсталь" є виробництво чорних металiв: сортових злиткiв, прокату, поковок, та напiвфабрикатiв з спецiальних сталей (конструкцiйна вуглецева, сталь зi спецвластивостями, з використанням вакуумно-дугового переплаву, пiдшипникова, конструкцiйна, нержавiючi сталi та жаротривкi сплави на нiкелевiй та залiзонiкелевiй основi). Метод ВДП дозволяє отримувати особливо чисту сталь. Спецiалiстами пiдприємства розробленi технологiї виробництва широкої гами iнструментальних ледебуритних марок сталi, в т.ч. високованадiєвих (9-11%V), безвольфрамових сталей. Методом порошкової металургiї освоєно бiльш 32 марок швидкорiжучих та iнструментальних сталей згiдно з ДОСТ, DIN та ASTM. В залежностi вiд вимог замовника та виду продукцiї, метал може постачатись в термообробленому станi або без термообробки. Компанiя має необхiдне технiчне обладнання для виконання операцiй термообробки та поставки металу з вiдпалом, пiсля нормалiзацiї, з закалкою для аустенiтних нержавiючих сталей. Доходи вiд реалiзацiї основної продукцiї в загальному обсязi доходiв за останнi три роки складають 94,1%. Найбiльш перспективними по виробництву марками сталi є:

1. Нержавiюча сталь (304 L; 316 L; 321; 08-12Х18Н10);
2. Нержавiюча без нiкелева сталь (20-40Х13)
3. Жаротривка сталь (ХН73МБТЮ; ХН75МБТЮ; ХН77МБТЮ)
4. Пiдшипникова сталь (ШХ15СГ);
5. Iнструментальна сталь (Х12 МФ; 4х5МФС);
6. Порошкова сталь (швидкорiжуча) (Р6М5МП; Р6М5Ф4МП; Р0М2СФ10МП)
7. Порошкова сталь (Iнструментальна) (Х18МФ6МП) Виробництво та реалiзацiя нержавiючої сталi є ключовим напрямком розвитку бiзнесу ПАТ Днiпроспецсталь.

Одним з переваг ПАТ Днiпроспецсталь порiвняно з iншими виробниками спецiальних сталей є технологiчна можливiсть виробляти прутки у широкому дiапазонi розмiрiв: гарячекатанi вiд 8 до 220 мм, кованi вiд 80 до 550 мм. Реалiзацiя металопродукцiї забезпечуються через канали збуту: ТОВ ДСС Глобал Трейдiнг, ТОВ ДСС-М (Росiя, Москва), дистибютор DSS International (Лугано, Швейцарiя) та його агенти DSS GmbH (Германiя, Дюссельдорф), DSS America (США, Чiкаго), DSS Europe (Прибалтика) . ТОВ ДСС Глобал Трейдiнг є основним пiдприємством, що органiзує збут продукцiї Товариства, яке у свою чергу здiйснює подальшу реалiзацiю продукцiї кiнцевому споживачу. Впродовж останнiх рокiв ПАТ Днiпроспецсталь постачав товарну продукцiю бiльш нiж у 52 країн свiту. У зв язку iз стабiлiзацiєю свiтової економiчної у 2011 р. порiвняно з 2010 р. вiдбулося збiльшення обємiв виробництва як у натуральному так i у кiлькiсному вираженнi. У 2012р. планується значне покращення обємiв виробництва , що повязано з: - збiльшенням попиту на металопродукцiю на внутрiшнiх та зовнiшньому ринках.; - пiдвищенням свiтових цiн на металопродукцiю; - стабiлiзацiєю ситуацiї на валютному ринку. Основними споживачами продукцiї є : - ЗАТ Сентравiс Продакшн Юкрейн; - ВАТ Волжський трубний завод; - АТ Степногорський пiдшипниковий завод; - ВАТ Первоуральський новотрубний завод; - ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"; - Iндустрiальна група УПЕК; - ДП НВКГ Зоря; - Машпроект; - ТОВ Iнтерпайп-Україна; - ВАТ МоторСiч; - Пiдшипниковий завод (Румунiя). Основними ризиками у дiяльностi емiтента є зниження попиту на металопродукцiю, зниження цiн на основну продукцiю, збiльшення цiн на сировину та енергоресурси, нестабiльна ситуацiя на валютних ринках. Залежнiсть вiд сезонних змiн: iснує тенденцiя зниження обсягiв реалiзацiї у перiоди 1-го та 4-го кварталiв, що пояснюється перiодом новорiчних та рiздвяних вiдпусток. Основнi обсяги реалiзацiї припали на 1-й та 2-й квартали року. Функцiональними службами постiйно контролюється процес впровадження програм оптимiзацiї виробництва, з проведенням комплексного аналiзу отриманого фактичного економiчного ефекту. Так як завод є виробником спецiальних сталей, собiвартiсть продукцiї ПАТ "Днiпроспецсталь" напряму залежить вiд цiни на основнi матерiали (нiкель, хром, молiбден, ванадiй, вольфрам, брухт) та всi види енергоресурсiв. З метою бiльш повного задоволення вимог замовникiв та iнтенсивного освоєння закордонних ринкiв, а також з урахуванням тенденцiй зростання вимог до якостi зi сторони виробника безшовних труб на ПАТ Днiпроспецсталь здiйснена iнвестицiйна програма з метою покращення якостi готової продукцiї. ПАТ Електрометалургiйний завод Днiпроспецсталь iм. А.М.Кузьмiна - провiдне пiдприємство України з виготовлення металопродукцiї iз спецiальних сталей та сплавiв, яке оснащено новiтнiми для даної галузi технологiями та обладнанням.

ПАТ Днiпроспецсталь - одне з найпотужнiших пiдприємств України з виробництва спецiальних сталей серед виробникiв спецiальних сталей у СНД. Основнi конкуренти у галузi по Металопрокату з конструкцiйних сталей: Старооскольський металургiйний комбiнат (РФ), ПАТ "Донецький металургiйний завод" (Україна); по калiброванiй конструкцiйн iй сталi: Константинiвський металургійний завод (Україна), Северсталь. Мет. Завод (РФ); по металопрокату з нержавiючої та iнструментальної сталей: Мечел (Челябiнський мет. комбiнат), Завод "Красный октябрь" (РФ); по жаротривкiй сталi: Завод "Електросталь" (РФ). Найважливiшi переваги продукцii ПАТ Днiпроспецсталь перед конкурентами: - висока якiсть сталi; - рацiональне спiввiдношення цiни металопрокату та його якостi; - широкий сортамент марок сталей. Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi металопродукцiї з нержавiючої, iнструментальної, та швидкорiжучої сталей (у т.ч. виготовлених методом порошкової металургiї), пiдшипникових, легованих та вуглецевих марках сталi, жаротривких сталей та сплавiв. Планами розвитку емiтента у 2012р. є: 1. Збiльшення обсягу продажiв у натуральному та вартiсному вираженнi за рахунок розробки стратегiї збуту та ключових напрямкiв розвитку в областi продажiв. 2. Зниження рiвня витрат в сталеплавильному i передiльному виробництвах. 3. Забезпечення стабiльного постачання Компанiї - пошук бiльш дешевих альтернативних варiантiв закупiвель сировини i матерiалiв як на територiї Українi та СНД, так i на свiтовому ринку. 4. Для пiдвищення продуктивностi i якостi працi, а також створення безпечних умов працi, впровадити систему бережливого виробництва 5 S, засновану на 5 етапах (сортування, рацiональне розташування, прибирання, стандартизацiя, вдосконалення) в сталеплавильному виробництвi (СПЦ-2, СПЦ-3). 5. З метою мiнiмiзацiї можливих збиткiв бiзнесу, пов`язаних з можливими простоями основних IТ серверiв, забезпечення безперервностi та вiдмовостiйкостi сервiсу для роботи користувачiв з IТ додатками: - побудувати ядро корпоративної обчислювальної мережi, з розробкою проектної документацiї на новий центр обробки даних; - впровадити рiшення антивiрусного захисту робочих станцiй; - провести пiлотний проект з впровадження термiнальних рiшень. 6. Для полiпшення екологiчної обстановки i в рамках програми з виведення Запорiжжя з екологiчної кризи, а також для забезпечення очищення технологiчних газiв вiдповiдно до нормативiв екологiчного нагляду - закiнчення робiт з будiвництва сучасної газоочисної установки з рукавними фiльтрами для СПЦ-3 (компанiя CVS Makina, Туреччина).

2.2. Розброка бізнес-плану для ПАТ Дніпроспецсталь

За допомогою Інтернет забезпечення була зібрана вихідна інформація з баз данних, які надають публічну інформацію ( www . smida . gov . ua ).

Маючи вихідні дані можливо перейти до розробки бізнес-плану. В основу бізнес-плану потрібно покласти наступні принципи та обмеження:

1) Будується укрупнений бізнес-план, який є сигналом для дій керівництва підприємства, але збудований бізнес-план не є конкретною рекомендацією, щодо дій.

2) Використанний об єм інформації, хоча і велик, але не має внутрішньої інформації по дослідженому підприємству це є недоліком і доводится робити припущення, щодо розробки бізнес-плану.

3) В рамках розробки бізнес-плану запускається програма, щодо модернізації підприємства та залучення додаткового інвестування в основні фонди.

Основна ціль тільки попередити керівництво підприємства ПАТ Дніпроспецсталь відносно не вірно вибраної стратегії розвитку. Тому деякі розділи пропущенні та суттєво скорочені.

Спочатку разберемо структуру майбутнього бізнес-плану з модернізації, ціли, задачі та масштабність бізнес-плану.

Структура розроблювального нами бізнес-плану наступна:

Розділ 1. Призначення і мета проекту.
Розділ 2. Масштаб і сфера діяльності фірми.
Розділ 3. Завдання фірми.
Розділ 4. Стратегії фірми.
Розділ 5. Галузь.
Розділ 6. Маркетинг-план.
Розділ 7. Фінансовий план.

Розділ 1. Призначення і мета проекту.

Сформулюємо основну ціль проекту:

Зберігти та збільшити обєми виробництва в залежності від зміни конюнктури зовнішніх ринків

Розділ 2. Масштаб і сфера діяльності фірми.

ПАТ Дніпроспецсталь буде виробляти той же асортимент продукції.

Продукція, що виробляється на підприємстві:

- с таль к онструкцiйна легована
- с таль п iдшипникова
- с таль і нструментальна
- с таль н ержавiюча безнiкелева
- с таль н ержавiюча нiкелевмiстка
- с таль ж аростiйка

Розділ 3. Завдання фірми.

У відповідності з цілями, масштабом і сферами діяльності наше підприємство ставить перед собою наступні завдання:

- Збільшити обєми виробництва .
- Зберігти та досягнути лідируючі позиції фірми в галузі на ринку конкурентів за рахунок зміни економічної політики фірми.

Розділ 4. Стратегії фірми.

Коли сформульовані мета, масштаб, сфера діяльності та завдання, повинні бути отримані відповіді на питання стратегії фірми, щоб допомогти їй досягти вирішення поставлених завдань.

Стратегії фірми - " надавати споживачам високоякісну сталь на внутрішньому та зовнішньому ринку за справедливими цінами, які завжди нижче, ніж у порівнянні з конкуре н тами галузі".

Розділ 5. Галузь.

Аналіз галузі це специфічний розділ бізнес-плану, якому приділялось доволі таки багато часу. В рамках розробки бізнес-плану для ПАТ Дніпроспецсталі, я буду використовувати вже підготовленні дані і в рамках цієї робити, я не буду зупинятись на тому як вони були отримані. Хоча зазначу, що оцінка ринку проводилась по 19 підприємствам в Україні з 33 первічних інтегрованних факторів та 30 вторичних інтегрованих факторів. Було виведено ідеальне підприємство на ринку виробництва сталі. Розрахунок проводився за допомогою розрахунку регресійного рівняння, див. табл. 2.1.:

Таблиця 2.1 Розрахунок регресійного рівняння

Шаг 01

X'X

Шаг 02

X'Y

Шаг 03

(X'X)-1

Шаг 04

B=1/X*Y=(X'X)-1X'Y

Контроль

B1=Y/X

Error

B-B1

Розрахунок середньогалузевих показників проводився в залежності:

Активи= (Дохід)

За ц ією функцією проводились розрахунки по ПАТ Дніпроспецсталь. Та сформована матриця усієї галузі.

Результати подані у таблиці, див. табл. 2.2 :

Таблиця 2.2 Середньогалузеві показники


Середньогалузева
Y=f(x)

ПАТ Дніпроспецсталь (за 2011)

ПАТ Дніпроспецсталь
(середні показники за 2007-2011 гг.)

Загальна собівартість

0,871

0,948

0,907

Собівартість

0,817

0,903

0,854

Відсотки до сплати

0,096

0,04

0,083

Комерційно-управлінські витрати

0,054

0,045

0,053

Прибуток

0,33

0,012

0,01

Податок на прибуток

0,008

0,011

0,009

Чистий прибуток

0,025

0,001

0,001

Матеріальні витрати

0,683

0,829

0,779

Витрати на оплату праці

0,085

0,061

0,07

Відрахування на соціальні потреби

0,02

0,023

0,026

Амортизація

0,023

0,008

0,016

Інші витрати

0,047

0,056

0,069

Зміна залишків

-0,004

0,029

0,044

Грошові кошти

0,034

0,059

0,114

Дебіторська заборгованність

0,335

0,102

0,132

Запаси

0,102

0,119

0,15

Оборотні кошти

0,47

0,281

0,396

Основні засоби

0,274

0,062

0,112

Інші основні засоби

0,132

0,044

0,063

Інвестиції

0,072

0,012

0,035

Не суттєві основні фонди

0,06

0,032

0,025

Необоротні активи

0,406

0,106

0,175

Активи

0,877

0,387

0,571

Будинки, споруди та передаточні засоби

0,118

0,035

0,06

Машини та обладнання

0,12

0,023

0,042

Транспортні засоби

0,03

0,002

0,004

Виробничий та господарчий інвентар

0,005

0,003

0,006

Кредиторська заборгованість

0,202

0,158

0,138

Зарплата та податки

0,013

0,008

0,012

Короткосрокові зобов язання

0,215

0,166

0,151

Довгострокові зобов язання

0,156

0,176

0,322

Капітал та резерви

0,506

0,045

0,098Загальна собівартість = Собівартість + Комерційно-управлінські витрати

Собівартість = форма №2 код 40

Відсотки до сплати = форма №2 код 60 + форма №2 код 90 + форма №2 код 110-165 + форма №2 код 200-215 + форма №2 код 226

Комерційно-управлінські витрати = форма №2 код 70 + форма №2 код 80

Прибуток = Дохід Собівартість - Відсотки до сплати - Комерційно-управлінські витрати

Податок на прибуток = форма №2 код 180 + форма №2 код 185 + форма №2 код 210

Чист ий прибуток = Прибуток - Податок на прибуток

Матеріальні витрати = Форма № 2 код 230

Витрати на оплату праці = Форма № 2 код 240

Відрахування на соціальні потреби = форма № 2 код 250

Амортизація = форма № 2 код 260

Інші витрати = форма № 2 код 270

Зміна залишків = форма № 2 код 280 Собівартість - Комерційно-управлінські витрати

Грошові кошти = форма № 1 код 22 0 + форма № 1 код 230 + форма № 1 код 240 + форма № 1 код 250

Дебіторська заборгованність = форма № 1 код 150 + форма № 1 код 160 + форма № 1 код 170- 210

Запаси = форма № 1 код 100 140

Оборотні кошти = грошові кошти + дебіторська заборгованність + запаси

Основні засоби = будинки, споруди та передаточні засоби + машини та обладнання + транспортні засоби + виробничий та господарчий інвентар

Інші основні засоби = інвестиції + не суттєві основні фонди

Інвестиції = форма №1 код 10 + форма № 1 код 40 + форма №1 код 45 + форма № 1 код 50 + форма №1 код 60 75

Не суттєві основні фонди = форма № 1 код 20 + форма №5 код 160-250 + форма № 5 код 100 + форма № 5 код 105+ форма №5 код 110

Необоротні активи = основні засоби + інші основні засоби

Активи = оборотні кошти + необоротні активи

Будинки, споруди та передаточні засоби = форма № 5 код 120

М ашини та обладнання = форма № 5 код 130

Транспортні засоби = форма № 5 код 140

Виробничий та господарчий інвентар = форма № 5 код 150

Кредиторська заборгованість = форма №1 код 510-540

Зарплата та податки = форма № 1 код 550-600 + форма № 1 код 630

Короткострокові зобов язання = Кредиторська заборгованість + Зарплата та податки

Довгострокові зобов язання = форма № 1 код 440-470 + форма № 1 код 500 + форма №1 код 610 + форма №1 код 605

Капітал та резерви = форма № 1 код 300-370 + форма № 1 код 400-420

Тобто виходячи з данних таблиці №2 можливо зробити висновок, що при примінюванні середньоеталонних моделей можливе зниження собівартості на 0,076 % у зрівнянні з конкурентами.

Розділ №6. Маркетинговий план .

Один із способів визначення потенціалу ринку - це порівняння тенденцій по провідним країнам світу і країнам, в яких ми працюємо чи будемо працювати. Загалом на зміну кон юнктуру ринку впливає три фактори: ціна, об єм виробництва, потреба у товарі. Для цього ми будемо використовувати статистичні бази данних World Steel Association ( http :// www . worldsteel . org / ) та динаміку ціни на міжнародній біржі металу London Exchange Metal ( http://www.lme.com/ ).

C початку розпочнемо з аналізу виробництва сталі у світі та представимо статистичні дані у вигляді таблиці(за 2011 рік ), див. табл. 2.3:

Таблиця 2.3 Статистичні дані з виробництва стали за 2011 р. за данними WSA

Name country

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Total

%

European Union (27)

14744

14627

16301

15705

16199

15605

14964

12730

14666

15193

14193

12541

177431

11,91%

Other Europe

3040

2745

3055

3038

3164

3060

3070

3037

3214

3325

3084

3345

37181

2,50%

Byelorussia

223

196

228

225

229

218

225

211

221

230

191

216

2614

0,18%

Kazakhstan

414

374

442

399

426

412

424

381

361

363

376

328

4699

0,32%

Moldova

0

0

0

0

0

48

58

43

63

38

33

30

313

0,02%

Russia

5927

5552

6014

5694

5792

5762

5696

5684

5416

5752

5567

5886

68743

4,61%

Ukraine

2918

2722

3154

3063

3068

2776

2811

3079

2954

3059

2923

2804

35332

2,37%

Uzbekistan

58

57

62

66

68

67

64

65

66

53

54

54

733

0,05%

C.I.S. (6)

9541

8902

9900

9447

9584

9282

9278

9463

9081

9495

9144

9318

112434

7,55%

United States

7191

6690

7368

7051

7141

7246

7368

7438

7233

7156

7032

7334

86247

5,79%

North America

9859

9100

10243

9877

10007

9925

10093

10131

9910

9893

9745

10134

118927

7,98%

South America

3746

3760

4223

4176

4435

4129

4269

4143

3900

3959

3814

3795

48357

3,25%

Africa

1234

1048

1193

1100

1193

1191

1207

1200

1103

1206

1090

1202

13966

0,94%

Middle East

1802

1730

1723

1726

1711

1665

1587

1677

1661

1681

1641

1718

20325

1,36%

China

59871

54307

59416

59032

60245

59932

59300

58752

56700

54673

49883

52164

683265

45,85%

India

6145

5734

6124

5731

5942

5960

6160

6160

5950

6150

6000

6150

72200

4,85%

Japan

9655

8936

9113

8433

9049

8886

9152

8909

8889

9478

8697

8397

107595

7,22%

South Korea

5664

5063

5834

5887

5856

5665

5660

5519

5503

6087

5783

5950

68471

4,60%

Taiwan, China

2026

1790

2007

1834

1948

1803

1905

1911

1738

1920

1860

1920

22660

1,52%

Asia

83361

75830

82494

80916

83040

82246

82177

81251

78780

78308

72223

74581

954190

64,04%

Oceania

733

631

725

709

638

571

616

668

626

473

434

424

7248

0,49%

Total 64 countries

128059

118372

129858

126694

129971

127674

127259

124301

122939

123533

115368

117058

1490060

100,00%

(http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/2011-steel-production.html)

Вихідних данних з данної таблиці не достатньо тому виникає необхідність в аналізі данних за поточний рік за для об єктивності подачі інформації. Дані взяті також з WSA і подані у таблиці нижче, помісячно, але не має данних за останні місяці, тому що вони є прогнозними у 2012 році.

На основі цих данних і буде будуватись укрупненний бізнес-план.

Наведемо дані динаміки за січень- жовтень 2012г., див. табл 2.4:

Таблиця 2.4 Динаміка з виробництва сталі за 2012 р. за січень- жовтень за данними WSA

Name country

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

European Union (27)

14148

14171

15739

14949

15406

14715

14249

12058

14288

14224

Other Europe

3334

2899

3335

3081

3282

3151

3264

3176

3187

2996

Byelorussia

215

197

234

235

231

225

232

232

225

235

Kazakhstan

319

295

379

371

272

317

350

345

335

345

Moldova

0

0

54

54

0

47

33

29

30

30

Russia

6049

5857

6181

5844

6072

5743

5889

5909

6234

6440

Ukraine

2873

2513

2955

3000

2965

2840

2600

2671

2708

2800

Uzbekistan

47

56

62

66

75

72

68

64

65

65

CIS (6)

9503

8918

9865

9570

9615

9243

9172

9250

9597

9915

United States

7707

7544

7961

7829

7913

7239

7325

7622

6809

6918

North America

10451

10191

10852

10684

10772

9780

10014

10380

9565

9763

South America

3730

3780

4302

4075

3972

3835

3939

3840

3854

4183

Africa/Middle East

2909

2874

2920

2959

2965

2883

2610

2789

2803

2834

China

56733

55883

61581

60575

61234

60213

61693

58703

57946

59096

India

6357

6039

6253

6360

6593

6375

6359

6487

6299

6510

Japan

8630

8612

9324

9077

9224

9198

9251

9207

8802

8841

South Korea

5774

5439

6095

5915

6032

5764

5907

5632

5602

5790

Taiwan , China

1679

1714

1855

1783

1804

1781

1761

1730

1440

1490

Asia

79173

77688

85108

83710

84887

83330

84971

81758

80088

81727

Oceania

490

454

463

485

477

485

494

519

511

504

Total 62 countries

123738

120976

132584

129512

131376

127422

128713

123771

123893

126145

(http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-production.html)

Оскільки нас цікавить ті льки розвиток українських підприємств, то для висновків цих таблиць буде достатньо. Виходи з таблиць можливо зробити висновок о падінні виробництва сталі в українських товаровиробників за 2012 рік у зрівнянні з 2011 роком.

Перейдем до аналізу наступного фактору: ціни. Для цього звернемося до статистичних даних міжнародної бірже металу та роздивимося наступний графік ціни на сталь на Лондонській біржі металів ( London Metal Exchange , LME ), дол / т див. рис. 2.1:

Рис. 2.1 Динаміка ціни на сталь за 2008-2011 р.р. (http://www.lme.com/steel/steel_price_graphs.asp)

П ісля розгляду графіка ціни можливо зробити висновок, що підприємство ПАТ Дніпроспецсталь показало таких суттєвий результат за 2010-2011 р.р. і рост доходу завдяки росту ціни на метал, а це означає, що більша частина доходів підприємства складає з експорту сталі. Та також потрібно зазначити такий суттєвий спад виробництва та доходів ПАТ Дніпроспецсталь у 2012 за рахунок сниження ціни на металл. Також можливо впевнено дивлячись на графік ціни сказати, що ринок сталі досяг дна, тобто на 2013-2014 р.р. можливо очікувати спекуляції на ринку.

В рамках такої ситуації за для збереження обсягів виробництва керівництву ПАТ Дніпроспецсталь потрібно утриматись від нарощування обємів виробництва на ближчих 2 роки. Також у звязку зі спадом обсягів збуту на зовнішніх ринках виникає потреба оцінити обєми внутрішнього ринку України та інші динамічно розвинені ринки. У разі не спроможності продажу товару на експорт можливо сконцентрувати об єму продажу на внутрішній ринок.

За данними WSA c поживання сталі в Україні в 2012 році впаде на 2% (до 6,2 млн т), а в 2013 році не перевищить 6,7 млн ​​т. У ПАТ Дніпроспецсталь загальний обєм виробництва сталі та прокату складає за 2011 рік 700 тис. тонн, а за 2012 рік складатиме приблизно 600 тис. тонн, тобто не значна доля серед усіх виробників сталі на Україні. Тому у ПАТ Дніпроспецсталь також можливе переорієнтування ринків збуту України при збереженні обємів виробництва.

Таким чином можливо представити ціни та об єм виробництва у відсотковому співвідношенні в таблиці. Також зробити допущення, щодо розвитку ціни та об ємів виробництва на заплановані роки, див. табл 2.5:

Таблиця 2.5 Прогнозний план розвитку підприємства

Назва

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ціна (LME)

100%

110%

90%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Об'єм виробництва

100%

127%

107%

107%

107%

133%

159%

184%

210%

Оцінка об'єму доходу в залежності від ціни та об"єму виробництва

100%

140%

96%

75%

75%

93%

111%

129%

147%

Зростання у зрівнянні з минулим роком

100%

140%

69%

78%

100%

124%

119%

116%

114%

Ціну на метал на жаль спрогнозувати не можливо тому у плановий період ціна враховується сталою і береться, дещо заниженою ніж зараз. Також на ціну в майбутньому періоді буде впли вати переорієнтація ринку збуту, якщо буде прийняте подібне рішення, відповідно до цього буде зміна обємів реалізації в бік збільшення. На період 2013-2014 р.р. потрібно утриматись від нарощування виробництва. Подібна помилка керівництва заводу була допущена у роки 2009-2011 р.р. тому 2012 р. закінчиться зниженням виробництва та доходу для підприємства. Оскільки була помилково обрана стратегія роботи підприємства на цей період.

Також в рамках маркетингової стратегії потрібно оцінити та розробити заходи, щодо ринків збуту. Т обто оцінити потенціал внутрішнього ринку. Потенціал ринку можливо оцінити за рахунок ринкового закоку попиту та пропиозиції. Якщо вище було зазначено, що нарощувати обєми виробництва не будемо та продукція буде продаватись на внутрішній ринок, то потрібно оцінити динаміку зростання або зниження ціни та вплив ціни на попит продукції на ринку. Для цього використовується коефіцієнт дугової еластичності, :

,(2.1)

Де Q об єм попиту на данний товар

P- ціна товару на ринку

Тому можливо собразити внутрішні загальні ціни на металопродукцію та попит на продукцію, див. рис. 2.2 та розрахувати еластичність за 2009-2012 р.р. (Дані про внутрішні ціни отримані з аналітики, про об'єми попиту з WSA), див. Табл. 2.6 :

Таблиця 2.6 Статистичні дані з об'єму попит у на ринку України за данними WSA


2009

2010

2011

2012
(Прогнозний обєм)

2013 (Прогнозний обєм)

Обєм попиту

4379

6244

6327

6200

6700

(http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/statistics-archive/yearbook-archive/Steel-statistical-yearbook-2011/document/Steel%20statistical%20yearbook%202011.pdf)
Виходячи з данних таблиці 2.6 можливо перейти та побудувати графік еластичності попиту по ціні на внутрішньому ринку спочатку за 2009-2012 р.р.

Рис. 2.2 Еластичність попиту до ціни ринку України за 2009-2012 р.р.

Тобто з побудованного графіку можливо зробити висновок, що при падінні ціни на товар в 1% доля продукції на ринку збільшується у 1,25%.

Розрахуємо прогнозну величину на 2013 рік. Врахуючи, що сукупний попит ринку зросте с 6200 т. за рік до 6700 т.

Рис. 2.3 Еластичність попиту до ціни ринку України за 2009-2013 р.р.

Тобто враховуючи зростання попиту на продукцію можливо передбачи, що зростання чи падіння ціни призведе до зростання долі продукції на ринку на 1,28%, але все ж таки у розрахунках будуть братися більш зменшенні показники для спрощення математичних дій.

Оскільки об єми виробництва зростати не будут, то примем їх за 100% або 1. Враховуючи ці допущення оцінемо вплив ціни на продукцію на національному ринку виробників в залежності від факторів собівартість, прибуток та дохід. Див. рис. № 2.4:

Рис. 2.4 Конкуретне середовище виробників сталі в залежності від факторів:
собівартість, прибуток та дохід

Червона крапка ПАТ Дніпроспецсталь

Зелені крапки основні конкуренти у РФ (за данними smida.gov.ua)

Сині крапки конкуренти на національному ринку

Всі назви підприємств та дані про них умисно закриті за для збереження чесної конкуренції на ринку, але в рамках дослідження мені потрібно вивести ПАТ Дніпроспецсталь у лідери з виробництва сталі. У разі зниження собівартості на 7,6% частина на ринку України зросте до

9,5 %. Збільшуючи прибуток, то можливо знизити ціну на такий же відсоток та отримаємо графік, див рис. 2.5:

Рис . 2.5 Конкуретне середовище виробників сталі в залежності від факторів:
собівартість, прибуток та дохід

Червона крапка ПАТ Дніпроспецсталь

Зелені крапки основні конкуренти у РФ (за данними smida . gov . ua )

Сині крапки конкуренти на національному ринку

Якщо перерахувати частину ринку:

520 тис. тонн/міс * 9,5 %= 49,4 тис. тонн.

Якщо взяти приблизні об'єми виробництва ПАТ Дніпроспецсталь у розмірі 600 тис. тонн.

Доля зростання об'єму виробництва від усього об'єму складатиме:

49,4 тис. тонн / 600 тис. тонн = 8,23 %.

У рамках проведення такої політики у зрівнянні з на національному ринку у підприємства ПАТ Дніпроспецсталь залишаються 3 конкуренти підприємства №8, №17, №18. Усі підприємства мають ринки збуту у рамках таможенного союзу Казахстану-Білоруссії-РФ. Тому зайняти їх позицію ринку поки, що не можливо, але можливо ризширити ринки збуту там, де працюють ці підприємства за рахунок вже тієї ж суми зниження собівартості.

З аналітики з а данними асоціації Спецсталь та WSA, див. табл. 2.7:

Таблиця 2.7 Статистичні дані з об'єму попит у на ринку РФ за данними WSA


2009

2010

2011

2012 (Прогнозний обєм)

2013 (Прогнозний обєм)

Обєм попиту

28477

41528

45681

50249

55274

Тому роздивимось графік еластичності ринку за данними (2009-2012 р.р.), див. Рис. 2 .6:
Рис. 2.6 Еластичність попиту до ціни ринку РФ за 2009-2012 р.р.

Прогнозний графік з урахуванням 2013 р., див. Рис. 2.7:

Рис. 2.7 Еластичність попиту до ціни ринку РФ за 2009-2013 р.р.

За базу розрахунку примемо попередній графік , оскільки він є більш точнішим за рахунок коефіцієнту корреляції, тобто у разі виходу на ринок РФ, в рамках зниження собівартості на 7,6 %. Можливо отримати 7,6 % * 1,43 = 10,87 %. Можливо розширити ринку збуту на 10,87 %

Загальний об'єм ринку збуту у разі зниження:

5249 тис. тонн * 10,87 % = 570,6 тис. тонн.

Тобто зростання об'єму виробництво можливе на:

570,6 тис. тонн / 600 тис. тонн. = 95,1 %

Тобто за рахунок виходу на внутрішній ринок та ринок РФ зростання виробництва можливе на:

95,1 % + 8,23% = 103,33 %

Тобто зростання на:

600 тис. тонн * 103,33 % = 620 тис. тонн.

Але це у разі зниження собівартості у 7,6 % та збільшення збуту на ринки РФ та внутрішні ринки.

За 5 років цілком реально вивести ПАТ Дніпроспецсталь на провідне місце серед відчизняних виробників сталі. Тому такий принцип та ціль була закладена в розробку фінансового плану підприємства в розділі №7.

Також для розширення та деталізації бізнес-плану потрібно розглядати пе рспективні ринки збуту дальної Азії (Китай) та країн таможенного союзу та майбутніх членів ції організації тому, що попит на сталь у цих країнах росте. Щодо Китаю, то Китай виготовляє 50% всієї металевої продукції та споживає приблизно 60 % - 65 % усієї сталі у світі.

Отже, щодо обранної маркетингової стратегії можливо виділити основні дії:

У Project Expert 7.22 та Альт-Інвест розділ №5 та розділ №6 взагалі відсутній, що приводить до дуже суттєвих спотворень побудови фінансового плану роботи підприємства.

Розділ №7. Фінансовий план.

Оскільки, я обмежен об'ємами роботи та статистичними данними. Побудова балансу та звіту про фінансову діяльность для прикладу буде згідно статистичної інформації бюро економічного аналізу США (Bureau of Economic Analysis). Також зрівнюючи середньоеталонні моделі металургійних підприємств США та побудованних мною середньоеталонних моделей підприємств України (які наведені у таблиці 2.2). Можливо зробити висновок, що підприємства США розвиваються більш інтенсивніше за рахунок більшого фонду оплати праці, тобто за рахунок сформованного внутрішнього ринку США. Тому відповідно до маркетингового плану(зростання об' єму виробництва) за для забезпечення підприємства кваліфікаційної робочою силою примінювання моделей США з фонду оплати праці є корректним.

Наведемо дані з бюро економічного аналізу США за 1997-2011 р.р. (дані оновлені 13.11.2012) , див табл. 2.7:

Таблиця 2.7 Структура собівартості за 1997-2011 р.р. за данними бюро економічного аналізу США


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Primary metals

166,5

164,9

155,1

154,4

135,7

137,8

136,0

180,7

201,1

231,2

254,2

276,5

163,6

229,3

302,5

Value added

47,5

48,0

46,0

46,3

39,6

41,4

37,8

52,2

53,8

59,9

58,4

59,8

35,8

42,7

49,9

Compensation of employees

32,1

33,0

33,5

33,9

31,3

28,8

28,4

31,0

31,1

32,8

32,7

33,3

26,0

28,0

30,9

Taxes on production and imports less subsidies

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

2,1

2,2

2,3

2,4

2,6

2,6

2,7

Gross operating surplus

13,5

13,1

10,5

10,4

6,3

10,6

7,3

19,1

20,5

24,9

23,5

24,1

7,1

12,1

16,3

Intermediate inputs

119,0

116,8

109,1

108,1

96,1

96,4

98,2

128,6

147,3

171,3

195,8

216,8

127,8

186,6

252,6

Energy inputs

6,8

7,4

8,4

9,9

12,1

9,5

10,0

12,9

15,3

15,5

16,8

18,7

10,2

13,9

18,8

Materials inputs

96,4

91,3

83,9

81,0

66,8

69,0

69,8

93,8

106,7

128,6

144,6

164,9

92,4

140,2

202,5

Purchased-services inputs

15,8

18,0

16,8

17,1

17,2

18,0

18,4

21,9

25,3

27,3

34,3

33,2

25,2

32,5

31,2

( http://www.bea.gov/industry/xls/GDPbyInd_KLEMS_NAICS_1997-2011.xls)

Згідно данної таблиці сформуємо середні значення та перекладемо , див. табл. 2.8:

Таблиця 2.8 Відсоткове відношення структури собівартості за данними бюро економічного аналізу США

Первинний металл

192,2

100 %

Додана вартість

47,6

24,89 %

Фонд заробітньої плати

31,1

16,16 %

Податки на виробництво та імпорт за винятком субсидій

2,2

1,14%

Валовий прибуток

14,6

7,59 %

П роміжні витрати

144,7

75,12 %

Енерговитрати

12,4

6,44 %

Витрати на матеріали

108,8

56,48 %

Плати за отримані послуги для виготовлення товару

23,5

12,19 %

Зазначимо, що у Proje ct Expert 7.22 та Альт-Інвесті я не мав можливості побудувати бізнес-план відповідно до сформанних моделей. Оскільки, ця функція взагалі відсутня у цих программах на відміну від ПЗ Інвест.

Для забезпечення корректної побудови балансу та форми звітності №2 буде використовуватись ПЗ Інвест, але за допомогою цієї програми можливо побудувати не тільки форми №1 та форми №2, а ще й форми №3 та №4. Ця можливість надана і в Project Expert та Aльт-Інвест, але все ж таки вона там дещо урізана, як було зазначено в минулому абзаці. Це є головним недоліком цих програм на данному етапі, тому доведеться це зазначити та перейти до модулювання у ПЗ Інвест. Оскільки об єктивність буде значно вищою та потрібно бу ло у цьому пересвідчитись особисто і навести майбутні розразрахунки.

Сформуємо середні зна чення прогнозного балансу та звіту о фінансовій діяльності. Для цього візьмемо дані з статистичної бази smida.gov.ua по обєму виробництва за 2009-2011 р.р. Дані зведемо до таблиці, див. табл. № 2.9:

Таблиця 2.9 Дані об ємів продаж ПАТ Дніпроспецсталь

№ з/п

Основний вид продукції

2009

2010

2011

2

Сталь Конструкцiйна легована

61207

478046

90229

849631

94124

1060265

3

Сталь Пiдшипникова

37570

240383

55244

421252

62367

557761

4

Сталь Iнструментальна

11319

200359

19945

394099

18386

427007

6

Сталь Нержавiюча безнiкелева

10214

244922

15737

425561

23517

624534

7

Сталь Нержавiюча нiкелевмiстка

20520

628029

42560

1480868

58191

2300388

8

Сталь Жаростiйка

609

173247

681

201210

875

341764


Iнша

28981

189358

23837

247996

19397

358903

1

Сталь Конструкцiйна вуглицева

27999

138156

5

Сталь Швидкорiжуча

411

44925

9

Сталь Товарнi злитки

572

6277


Об'єм реалізації
170420,41
2154344
248232,1
4020618
276856
5670622

http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/69/60638

http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/69/221425

http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/69/204821

З данних наведених вище спрогнозуємо загальний об єм реалізації, див. 2.10:

Таблиця 2.10 Прогнозний об'єм реалізації на 2012 р.


MX

Min

Max

Об'єм реалізації

3948528

3553675

4343381

ПДВ (20%)

789706

710735

868676

Об'єм реалізації(з ПДВ)

4738234

4264410

5212057

Перейдемо до прогнозу матеріальних витрат за для забезпечення без перебійної роботи підприємства. Розкриймо звіт про фінанс ові результати №2 та згенеруємо.У відповідному порядку, див. табл. 2.11:

Таблиця 2.11 Прогнозний об'єм реалізації на 2013 р.

Матеріальні затрати

1857022

2734454

2705076

1558572

3293497

4705909

2387725

ПДВ(виплачене , ставка 20%)

397954

Енерговитрати

159322

234601

232081

133717

282564

403742

204854

Витрати на матеріали

1396339

2056101

2034011

1171927

2476458

3538484

1795387

Податки на виробництво та імпорт за винятком субсидій

301361

443752

438984

252928

534474

763683

387484

Враховуючи зниження ціни на зовнішніх ринках та падіння об'ємів виробництва можливо передбачити, що об'єми закупки матеріалів керівництвом також були знижені. Тому матеріальні витрати домножуються на коефіцєнт 0,85.

Розкриємо прогнози на 2012-2014 р.р. з матеріалів , див. табл. 2.12:

Таблиця 2.12 Прогнозни й розрахунок матеріалів на 2012 р.


2012

2013-2014


Min

Max

Mx

Min

Max

MX

Енерговитрати

204854
184369
225339
76933
102577
87923

Витрати на матеріали

1795387
1615848
1974926

899009

1123761

998899

Податки на виробництво та імпорт за винятком субсидій

387484
348736
426233
242532
264581
253077

Матеріальні витрати

2387725
2148953
2626498
1218474
1490919
1339899

У 2013-2014 р.р. в залежності від падіння цін на сталь будут дешевшати і ціни на матеріали приблизно у 2 рази, див. табл. 2.13:

Таблиця 2.13 Прогнозни й розрахунок матеріалів на 2013-2014 р.р.

2013-2014


Min

Max

MX

Енерговитрати

3,22%

4,30%

3,68%

Матеріальні витрати

37,65%

47,06%

41,83%

Отримані послуги

10,16%

11,08%

10,60%

Фонд заробітньої плати

12,44%

16,59%

14,22%

Також потрібно відмітити, що ці показники будут коливатися в залежності від дохіду отриманного у 2013-2014 р.р.

Оскільки з вирахованних планів у нас збільшується об'єм виробництва на 103%. Візьмемо дані з додатків до форми №2(основні засоби). Та збільшемо на 103% у тій же пропорції. Також візьмемо середню ставку амортизації враховуючи з реальної виплатою цього показника 12,33 %. Проведемо аналіз зростання основних фондів за 2006-2011 р.р., див. табл. 2.14:

Таблиця 2.14 Динаміка використання основних фондів


2006

2007

2008

2009

2010

2011

Основні фонди

417184

445048

441747

439898

410801

400627

Амортизація

43550

55511

60717

51176

56741

47606

З проектуємо загальну суму інвестиції , див. табл. 2.15:

Таблиця 2.15 Загальна сума інвестицій

Наименование

МХ

Min

Max

І нвестиції по проекту, тис. грн.

412646

371381

453910

І того амортизація, тис.грн.

50883

45795

55971

Але врахуємо, що інвестиції в основні фонди будут відбуватись у 2015 році. Для того, щоб підготуватись до такого зростання основних фондів нам потрібно залучити кваліцікаційні кадри (у 2015 р.р.)

Проаналізуємо динаміки ФОП та відрахувань до соціальних заходів відповідно до форми №2 (звіт про фінансові результати), див. табл. 2.16:

Таблиця 2.16 ФОП та відрахувань до соціальних заходів


2006

2007

2008

2009

2010

2011

Витрати на оплату праці

177637

213870

265666

201332

259655

344072

Відрахування на соціальні заходи

64102

77197

95676

75855

97078

129488

Прогноз динаміки ФОП на 2012 р. , див. табл. 2.17:

Таблиця 2.17 Прогноз динаміки ФОП та відрахувань до соціальних заходів за 2012 р.


MX

Min

Max

Витрати на оплату праці

243705

219335

268076

Відрахування на соціальні заходи

89899

80909

98889

Фонд оплати праці буде змінено у 2015 р. віповідно до пок азників, які зазначені у таблиці 2.8.

Після сформованних данних можливо сформувати прогноз відносно балансу та звіту про фінансові результати на 2012 р. за допомогою програми Інвест. Відповідно до трьох сценаріїв (найкращій, середній та найгірший), див. табл. 2.18:

Таблиця 2.18 Прогнозний агреговий баланс на 2012 р.

Баланс

Найменування

MX

Min

Max

1

Активи

Сума2

Оборотні активи
3

Грошові кошти

488748

41785

1034790

4

Дебіторська заборгованність

394853

355368

434338

5

Запаси

99489

89540

109437

6

Всього оборотних активів

983089

486692

1578565

7

Необоротні активи
8

Основні засоби

813273

772008

854537

9

Всього основні засоби

813273

772008

854537

1 0

Всього активи

1796362

1258701

2433103

1 1

Пас иви

Сума1 2

Капітал та резерви
1 3

Не використанний прибуток

788407

243380

1333433

1 4

Довгострокова заборгованність
1 5

Кредит и

813273

871087

854537

1 6

Короткострокова заборгованність
1 7

Заборгованність постачальникам

99489

89540

109437

1 8

Заборгованність ФОП та інші соціальні фонди

10154

9139

11170

19

Заборгованність з податку на прибуток

52394

16174

88614

2 0

Заборгованність з ПДВ

32646

29381

35911

2 1

Всього кредиторська заборгованність

194683

144234

245132

2 2

Всього пасиви

1796362

1258701

2433103

За тим самим принципом сгенеруємо прогнозну звіт про фінансову діяльність за допомогою програми Інвест на 2012 р. , див. табл. 2.19:

Таблиця 2.19 Прогнозний звіт про фінансові результати за 2012 р.

Звіт про фінансові результати


Найменування

MX

Min

Max

1

Об'єм реалізації в т. ч. з ПДВ

4738234

4264410

5212057

2

ПДВ

789706

710735

868676

3

Об'єм реалізації

3948528

3553675

4343381

4

Для моделей витрати

MX

Max

Min

5

Всього ФОП та соц. фонди

243705

268076

219335

6

Амортизація

50883

55971

45795

7

Всього матеріальні витрати з ПДВ

2387725

2626498

2148953

8

Енерговитрати

204854

225339

184369

9

Матеріальні витрати

1795387

1974926

1615848

10

Отримані послуги

387484

426233

348736

11

Всього собівартість

2682313

2950545

2414082

12

Комерційні витрати в т.ч. ПДВ

187762

206538

168986

13

Інші витрати в т.ч. з ПДВ

80469

88516

72422

14

Валивий прибуток

997983

308076

1687890

15

Проценти до виплати

0

0

0

16

Прибуток до виплати податків

997983

308076

1687890

17

Податок на прибуток

209576

64696

354457

18

Чистий прибуток

788407

243380

1333433

Відповідно до спрогнозованних форм №1 та форм №2 на 2012 р. можливо сформувати звіт про фінансові результати на період 2013-2018 р.р. за трьома сценаріями. Враховуючи усі допущення та пропозиції у всьому бізнес-плані, а саме:

- не нарощувати об єми виробництва у 2013-2014 р.р.

- переорієнтувати виробництво на внутрішній ринок та ринок РФ

- починаючи з 2015 року розпочати значне зростання об'єму виробництва та досягнути у кінці 2018 р. зростання об'ємів у 2 рази за рахунок інвестицій у 2015 р.

- зниження собівартості на 7,6 %

- розрахунок витрат на 2013-2014 р.р. відповідно до моделей металургії США (згідно таблиці № 2.8)

Розпочнемо з найкращього сценарію (сценарій №1), див. табл. 2.20:

Таблиця 2.20 Прогнозний звіт про фінансові результати з найкращього сценарію на 2012-2018 р.р.

Найменування

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Плановий темп росту

69%

78%

100%

124%

119%

116%

114%

2

Об'єм реалізації

4343381

5067278

5067278

6286739

7506201

8725662

9945124

3

Всього ФОП та соц. фонди

268076

630538

630538

782280

934021

1085763

1237505

4

Амортизація

55971

65300

65300

81015

96729

112444

128159

5

Всього вартість сировини в т.ч. ПДВ

2626498

2487606

2389343

2964349

3539354

4114360

4689365

6

Енерговитрати

184369

157064

150860

187165

223470

259775

296080

7

Матеріальні витрати

1615848

1835394

1762894

2187142

2611390

3035638

3459886

8

Отримані послуги

348736

495148

475589

590042

704494

818947

933400

9

Всього собівартість

2414082

3183444

3085181

3827643

4570105

5312567

6055029

10

Комерційні витрати в т.ч. ПДВ

168986

197150

197150

244595

292040

339485

386930

11

Інші витрати в т.ч. ПДВ

72422

192292

192292

238568

284843

331119

377395

12

Валовий прибуток до виплати % і податків

1687890

1494391

1592654

1975933

2359212

2742491

3125770

13

Відсотки до виплати

0

0

0

118842

118842

118842

118842

14

Прибуток до виплати податк ів

1687890

1494391

1592654

1857091

2240370

2623649

3006928

15

Податок на прибуток

354457

283934

254825

297135

358459

419784

481109

16

Чистий прибуток

1333433

1210457

1337830

1559957

1881911

2203866

2525820

17

Погашено інвестиційних к редитів


0,0


371381

0,0

0,0

0,0

18

Залишилось погасити у наступному році

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Всього інвестицій
371381
Середній сценарій (сценарій №2), див. табл. №2.21:

Таблиця 2.21 Прогнозний звіт про фінансові результати з середнього сценарію на 2012-2018 р.р.

Найменування

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Плановий темп росту

69%

78%

100%

124%

119%

116%

114%

2

Об'єм реалізації

3948528

3071077

3071077

3810145

4549213

5288280

6027348

3

Всього ФОП та соц. фонди

243705

189549

189549

541839

646941

752044

857146

4

Амортизація

50883

39576

39576

49100

58624

68148

77672

5

Всього вартість сировини в т.ч. ПДВ

2387725

1657882

1592394

1975610

2358826

2742042

3125259

6

Енерговитрати

204854

108789

104492

129638

154784

179931

205077

7

Матеріальні витрати

1795387

1235956

1187134

1472823

1758512

2044201

2329889

8

Отримані послуги

387484

313137

300768

373149

445530

517911

590292

9

Всього собівартість

2682313

1887006

1821518

2566548

3064391

3562234

4060077

10

Комерційні витрати в т.ч. ПДВ

187762

146037

146037

181182

216326

251470

286615

11

Інші витрати в т.ч. ПДВ

80469

133189

133189

165242

197294

229347

261399

12

Валовий прибуток до виплати % і податків

997983

904845

970333

897173

1071201

1245229

1419257

13

Відсотки до виплати

0

0

0

110383

110383

110383

110383

14

Прибуток до виплати податк ів

997983

904845

970333

786791

960819

1134847

1308875

15

Податок на прибуток

209576

171921

155253

125886

153731

181575

209420

16

Чистий прибуток

788407

732924

815080

660904

807088

953271

1099455

17

Погашено інвестиційних к редитів


0,0

0,0

412645,8

0

0

0

18

Залишилось погасити у наступному році

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Всього інвестицій
412645,8
Найгірший сценарій (сценарій №3), див. табл. 2.22:

Таблиця 2.22 Прогнозний звіт про фінансові результати з найгіршого сценарію на 2012-2018 р.р.

Найменування

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Плановий темп росту

69%

78%

100%

124%

119%

119%

119%

2

Об'єм реалізації

3553675

2763970

2763970

3429130

4094291

4888476

5836711

3

Всього ФОП та соц. фонди

219335

458573

458573

568931

679288

811052

968375

4

Амортизація

45795

35618

35618

44190

52761

62996

75215

5

Всього вартість сировини в т.ч. з ПДВ

2148953

1660267

1594685

1978452

2362220

2820428

3367517

6

Енерговитрати

225339

126920

121907

151244

180582

209919

239257

7

Матеріальні витрати

1974926

1390450

1335526

1656926

1978326

2299726

2621126

8

Отримані послуги

426233

327371

314439

390110

465781

541453

617124

9

Всьго собівартість

2950545

2135679

2051318

2544976

3038634

3628049

4331795

10

Комерційні витрати в т.ч. з ПДВ

206538

160641

160641

199300

237959

284116

339227

11

Інші витрати в т.ч. з ПДВ

88516

139849

139849

173504

207159

247342

295320

12

Валовий прибуток до виплати % і податків

308076

327801

412163

511351

610540

728969

870369

1 3

Відсотки до виплати

0

0

0

145251

145251

145251

145251

1 4

Прибуток до виплати податк ів

308076

327801

412163

366100

465289

583717

725118

1 5

Податок на прибуток

64696

62282

65946

58576

74446

93395

116019

1 6

Чистий прибуток

243380

265519

346217

307524

390843

490323

609099

1 7

Погашено інвестиційних к редитів


0

0

453910

146386

0

0

1 8

Залишилось погасити у наступному році

0

0

0

146386

0

0

0

19

Всього інвестицій
На цьому побудову бізнес-плану можливо завершити. У наступному розділі перейдемо до аналізу ефективності та доцільності інвестиційного проекту.

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.1. Оцінка ефективності та впровадження інвестиційного проекту

Спочатку зведемо результати з таблиць 2.20, 2.21, 2.22 за для розрахунки майбутніх показників ефективності, див. табл. 2.23:

Таблиця 2.23 Інвестиції та майбутній прибуток


Сценарій №1

Сценарій №2

Сценарій №3

Інвестиції

-371381

-412646

-453910

2015

1559957

660904

307524

2016

1881911

807088

390843

2017

2203866

953271

490323

2018

2525820

1099455

609099

В сучасний час за стандартами UNIDO за для оцінки інвестиційного проекту використовуюються:

1. Срок окупаємості . (payback period, PP).

2. Облікова прибутковість . (accounting rate of return, ARR).

3 . Внутрішня прибутковість. (internal rate of return, IRR).

4 . Чистий приведений ефект. (net present value, NPV).

5 . Модифікована внутрішня прибутковість. (modified IRR, MIRR).

6. І ндекс рентабельності. (profitability index, PI).

Розрахуємо їх відповідно до встановленної нумерації. Спочатку срок окупаємості сталий та дисконтованний ( PP ).

Стала помісячна окупаємость:

Сценарій №1 = 371381/ 1559957 *12 = 2,9 міс

Сценарій №2 = 412646 / 660904 * 12 = 7,5 міс

Сценарій №3 = 453910 / 307524 *12 = 17,7 міс

Стала річна окупаємость:

Сценарій №1 = 371381/ 1559957 = 0,2 року

Сценарій №2 = 412646 / 660904 = 0,6 року

Сценарій №3 = 453910 / 307524 = 1,5 роки

Дисконтований срок окупаємості (помісячний):

Сценарій №1(0 %) = 2,9/ (1 + 0 %) = 2,9

Сценарій №1(5 %) = 2,9/ (1 + 5 %) = 2,9

Сценарій №1(10 %) = 2,9/ (1 + 10 %) = 3,0

Сценарій №1(15 %) = 2,9/ (1 + 15 %) = 3,0

Сценарій №1(20 %) = 2,9/ (1 + 20 %) = 3,1

Сценарій №1 (25%) = 2,9/(1 + 25 %) = 3,1%

Сценарій №2 (0 %) = 7,5 / (1 + 0 % )= 7,5

Сценарій №2 (5 %) = 7,5 / (1 + 5 %) = 7,5

Сценарій №2(10 %) = 7,5 / (1 + 10 %) = 7,6

Сценарій №2(15 %) = 7,5 / (1 + 15 %) = 7,6

Сценарій №2 (20 %) = 7,5 / (1 + 20 %) = 7,7

Сценарій №2 (25%) = 7,5 / (1 + 25 %) = 7,7

Сценарій №3 (0 %) = 17,7 / (1 + 0 %)= 17,7

Сценарій №3 (5 %) = 17,7 / (1 + 5 %) = 17,8

Сценарій №3 (10 %) = 17,7 / (1 + 10 %) = 17,8

Сценарій №3 (15 %) = 17,7 / (1 + 15 % )= 17,9

Сценарій №3 (20 %) = 17,7 / (1 + 20 %) = 17,9

Сценарій №3 (25%) = 17,7 / (1 + 25 %) = 18,0

Всі отримані дані наведемо у таблиці, але данних дуже багато, тому до таблиці ми наведемо лише найбільш інформовані, тобто ставку окупаємості з урахуванням ставки дисконтування, бо помісячна окупаємість є найбільш деталізованною див. табл. 2.24:

Таблиця 2.24 Показник помісячної окупаємості з урахуванням ставки дисконтування

PP Сценар і й №1

PP Сценар і й №2

PP Сценар і й №3

0%

2,9

7,5

17,7

5%

2,9

7,5

17,8

10%

3,0

7,6

17,8

15%

3,0

7,6

17,9

20%

3,1

7,7

17,9

25%

3,1

7,7

18,0

Перейдемо до наступного показника ефективності ARR.

C початку наведемо фор мулу за якою будє розраховуватись цей показник:

, (2.2)

Де СFR c ума грошового потоку

N кількість років інвестиційного проекту

Іnvestment сума інвестицій

Сценарій №1 = ((1559957 + 1881911 + 2203866 + 2525820)/4)/371381 = 550 %

Сценарій №2 = ((660904+807088+953271+1099455)/4)/412646 =213 %

Сценарій №3 = ((307524+390843+490323+609099)/4)/453910 = 99%

Показники окупаємості та середньої прибутковості не дають обєктивної оцінки, щодо обгрунтованності проекту використовують показник ч ист ого приведен ого ефект у:

, (2.3)

Де СF - очікуваний приплив (відплив) грошових коштів за період t ,

k ціна капіталу

t термін інвестиційного проекту

Розрахунок проводився за допомогою Microsoft Excel тому результат данних буде зображенний у вигляді графі та таблиці:

Таблиця 2.25 Показник помісячної окупаємості з урахуванням ставки дисконтування

NPV Сценар і й №1

NPV Сценар і й №2

NPV Сценар і й №3

7800172

3108072

1343878

6479068

2549366

1064897

5439114

2111218

848252

4609845

1763248

677986

3940779

1483718

542725

3395170

1256820

434224

Наведемо дані у вигляді малюнку, див. рис. 2.8:

Рис. 2.8 Показник NPV відповідно до ставки дисконтування

Показник NPV є найбільш інформованним, але його не достатньо для того, щоб зробити більш менш корректні висновки. Тому додатково до цього показника розрахуємо показник IRR, але спочатку потрібно зрозуміти кон юнктуру показника. Для цього запишемо формулу:

PV (притоки) = PV (інвестиції)

Чи

, (2.4)

Тому результат розрахунку представемо у таблиці:

Таблиця 2.26 Показник IRR відповідно до трьох сценаріїв

IRR Сценарій №1

IRR Сценарій №2

IRR Сценарій №3

438,9%

174,8%

76,1%

Але показник IRR можливо модифікувати. Для цього використовується формула:

, (2.5)

MIRR модифікована внутрішня норма доходності;

С Ft грошовий потік у періоді t

IF відтік грошових потоків в періоді t

R ставка дисконтування

D рівень реінвестицій

N число періодів

Результат данних зведемо до таблиці , див. табл. 2.27 :

Таблиця 2.27 Показник MIRR відповідно до трьох сценаріїв

MIRR Сценарий №1

MIRR Сценарий №2

MIRR Сценарий №3

116,6%

70,9%

41,1%

120,1%

73,7%

43,2%

123,7%

76,5%

45,4%

127,3%

79,3%

47,7%

131,0%

82,2%

49,9%

134,7%

85,1%

52,2%

Виходячи з данних таблиці зобразимо результат на графіку, див. рис 2.9:

Рис. 2.9 Показник MIRR відповідно до ставки дисконтування

Для об єктивної оцінки останнім показником ефективності є індекс рентабельності. Розрахуємо його за наступною формулою:

, (2.6)

Де RI індекс рентабельності;

С Ft грошовий потік у періоді t;

IF t відтік грошових потоків в періоді t ;

R ставка дисконтування;

N число періодів.

Результати див. у табл. 2.28:

Таблиця 2.28 Показник індексу рентабельності за трьома сценаріями

RI Сценарій №1

RI Сценарій №2

RI Сценарій №3

2200%

853%

396%

1932%

749%

346%

1711%

663%

306%

1527%

591%

272%

1373%

531%

243%

1243%

481%

220%

Також подамо дані графічно, див. рис. № 2.10:

Рис. 2.10 Показник RI відповідно до ставки дисконтування

За допомогою програм Project Expert та Альт-Інвест ро зрахувати одразу за декількома ставками дисконтування показники ефективності є не можливим тому ці показники розраховувались за допомогою ПЗ Інвест. Після того, як усі показники розраховані можливо перейти до формування висновків у наступному розділі.

3.2 Характеристика та аналіз показників ефективності ПАТ Дніпроспецсталь

Термін окупності (Payback Period, PP), який визначається як очікувана кількість років, протягом яких будуть відшкодовані спочатку зроблені інвестиції, був історично першим формалізованим критерієм, який використовувався для оцінки інвестиційних проектів.

Найбільш простий спосіб визначення терміну окупності - це розрахунок кумулятивного грошового потоку і знаходження того моменту, коли він буде дорівнює нулю. Саме це і проводится у розрахунках

Деякі фірми використовують модифікацію цього критерію - дисконтований строк окупності, який визначається на основі грошового потоку, дисконтованого за ціною капіталу цього проекту. Цей показник визначається як кількість років, необхідних для відшкодування інвестиції за даними дисконтованого грошового потоку (DCF). Зауважимо, що обидва критерії являють собою якийсь варіант розрахунку "мертвої точки", під якою розуміють момент часу, коли кумулятивний грошовий потік стає позитивним. Розрахунок стандартного терміну окупності не припускає врахування ціни власного і позикового капіталу, навпаки, дисконтований термін окупності характеризує той момент, до якого будуть відшкодовані всі витрати по залученню власних і позикових коштів для фінансування проекту. Обидва критерії мають серйозні недоліки, зокрема, вони не враховують вплив елементів грошового потоку, що знаходяться за межами терміну окупності. Є й інші недоліки, але вони не роблять істотного спотворює впливу на результат альтернативних проектів, тому ми не будемо піддавати їх детальному аналізу. Незважаючи на зазначений недолік, критерій, тим не менш, показує, як довго фінансові ресурси будуть омертвлені в проекті. Таким чином, за інших рівних умов, чим коротше строк окупності, тим ліквідніше проекти. Крім того, оскільки "далекі" елементи грошового потоку розглядаються як ризикові в порівнянні з "ближніми", вважається, що критерій "термін окупності" дає приблизну оцінку ризикованості проекту.

Відповідно до проекту у моїй роботі показник окупності є позитивним, оскільки проект який передбаченний на 5 років окупається за найгіршим сценарієм за 1,5 роки.

Облікова дохідність (Accounting Rate of Return, ARR), яка грунтується більшою мірою на показнику чистого прибутку, а не грошового потоку, - це другий добре і давно відомий спосіб оцінки. Найбільш поширений алгоритм розрахунку такий: ARR до рівнює відношенню середньорічного очікуваного чистого прибутку до середньорічним обсягом інвестицій. Зауважимо, що критерії ARR та РР при аналізі альтернативних проектів можуть дати прямо протилежні результати. Можна сперечатися про те, який критерій краще і який проект варто прийняти, однак ця суперечка буде безрезультатним, оскільки обидва критерії не позбавлені вад. Критерій дисконтованого строку окупності ігнорує елементи грошового потоку за межами терміну окупності. Що стосується критеріїв РР і ARR, то вони ігнорують тимчасову вартість грошей. Оскільки всі ці критерії не дають достовірної інформації про внесок проекту в нарощування ринкової вартості фірми, вони можуть призвести до не корректних рішень в області інвестиційної політики. Дійсно, ARR можна розрахувати різними способами, так як всі вони мають серйозні недоліки. Слід також зауважити, що багато фірм використовують те чи інше уявлення ARR для оцінки діяльності своїх підрозділів. Використання критерію ARR для подібної мети цілком виправдано в порівнянні з використанням його для оцінки проектів.

Даний показник є зворотн ім з утримання терміну окупності капітальних вкладень, тому йому показником властиві всі недоліки, властиві показником терміну окупності. Він приймає до уваги тільки два критичних аспекту, інвестиції та грошові надходження від поточної господарської діяльності і ігнорує тривалість економічного строку життя інвестицій.

У нашому випадку показник ARR є досить позитивним, що свідчить про перспективність інвестиційного проекту.

Чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV). Оскільки критерії РР і ARR мають очевидні недоліки, тому потрібно знайти більш ефективні ефективні критерії оцінки проектів. Для цього і був розрахований показник NPV). Принцип розрахунку наступний:

1) Розраховується приведена, або поточна, вартість кожного елемента грошового потоку, дисконтована за ціною капіталу даного проекту.

2) Значення DCF підсумовуються; тим самим знаходиться NPV проекту.

3) Якщо NPV> 0, проект варто прийняти, якщо NPV <0, проект повинен бути відкинутий; якщо два проекти взаємовиключні, повинен бути вибраний той, у якого позитивний NPV більше.

Також зауважимо, що показник не прив'язаний до точного часового інтервалу, так як приплив і відтік можуть відбуватися в будь-який період, прийнятий за основу, - поквартально або помісячно, в цьому випадку підсумовування йде вже не по роках, а по кварталами або місяцями відповідно. Якщо t позначає не рік, а деякий відмінний від нього період, тоді ціна капіталу повинна бути уточнена таким чином, щоб відображати ставку за період. Логіка критерію NPV досить очевидна. Нульовий NPV означає, що генерується проектом грошового потоку цілком достатньо:для відшкодування вкладеного в проект капіталу та для забезпечення необхідної віддачі на цей капітал. Якщо NPV> 0, тоді грошовий потік генерує прибуток, і після розрахунків з кредиторами за фіксованою ставкою залишилася прибуток накопичується виключно для акціонерів фірми.

Отже, якщо фірма приймає проект з нульовим NPV, становище акціонерів не змінюється - масштаби виробництва збільшуються, але ціна акцій залишається незмінною. Навпаки, якщо фірма приймає проект з позитивним NPV, становище акціонерів поліпшується. І аналітики, і інвестори припускають, що фірми вишукують і приймати проекти з позитивним NPV, а поточні ціни акцій негайно реагують на ці дії.Таким чином, ціна акцій реагує на оголошення про новий інвестиційному проекті тільки в тому випадку, якщо цей проект не був раніше передбачений, і вже не чинив впливу на динаміку ціни.У цьому сенсі капіталізована вартість фірми може бути представлена складається з двох елементів:

1) Ринкова вартість вже існуючих активів,

2) Вартість "можливостей росту", що розуміється як сума NPV прийнятих проектів.

По-перше потрібно зазначити, що показник є досить інформативним. По-друге він є досить позитивниму моєму випадку з погляду динаміки, але цього достатньо для того, щоб відповісти конкретно на питання примінювання цього показника.

Внутрішня дохідність (Internal Rate of Return, IRR). Існує алгоритм розрахунку дохідності облігації . Саме ця ідея закладена в основу критерію внутрішньої прибутковості (Internal Rate of Return, IRR). IRR визначається як така дисконтна ставка, що зрівнює наведені вартості очікуваних надходжень за проектом і зроблених інвестицій. Ставка дисконту, що прирівнюється до нуля NPV важлива для аналізу тому що по суті IRR характеризує очікувану прибутковість проекту. Якщо IRR перевищує ціну капіталу, використовуваного для фінансування проекту, це означає, що після розрахунків за користування капіталом з'явиться надлишок, який дістається акціонерам фірми. Отже, прийняття проекту, в якому IRR більше ціни капіталу, підвищує добробут акціонерів. Якщо IRR менше ціни капіталу, тоді реалізація проекту буде збитковою для акціонерів. Цим пояснюється корисність застосування критерію IRR для оцінки інвестиційних проектів.

Показник IRR такж є позитивним до показує, що показник NPV розрахований правильно та є позитивним сигнал ом до впровадження проекту.

Можна модифікувати IRR і зробити її показником ефективності . Показник MIRR має істотні переваги перед звичайною IRR. MIRR припускає, що всі грошові надходження за проектом реінвестуються за ціною капіталу, тоді як IRR припускає, що реінвестування відбувається за ціною джерела даного проекту. Оскільки реінвестування більш коректно, MIRR в кращому ступені відображає прибутковість проекту. MIRR також вирішує проблему множинності IRR.

Виходячи з графіку показника MIRR, який є додатнім. Можливо зробити висновок о достатній ефективності запропонованного проекту.

Індекс рентабельності (profitability index, PI). У процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту індекс рентабельності може відігравати допоміжну роль, оскільки не може в повному обсязі оцінити весь зворотний інвестиційний потік за проектом (значу частину цього потоку становлять амортизаційні відрахування) і не враховує часової складової.

Показник "індекс рентабельності" дозволяє виокремити в сукупному чистому грошовому потоці важливу його складову — обсяг інвестиційного прибутку. Окрім цього, цей показник дозволяє здійснити порівняльну оцінку рівня рентабельності інвестиційної та операційної діяльності (якщо інвестиційні ресурси сформовані за рахунок власних і залучених засобів, індекс рентабельності інвестицій порівнюється з коефіцієнтом рентабельності активів. Якщо ж інвестиційні ресурси сформовані виключно за рахунок власних інвестиційних засобів, то базою порівняння виступає коефіцієнт рентабельності власного капіталу). Результати порівняння дають можливість визначити: чи можливо підвищити загальний рівень ефективності операційної діяльності підприємства в майбутньому періоді, чи знизити його в процесі реалізації інвестиційного проекту .

Цей показник можливо буде знизити у процесі реалізації, але у такому приблизному аналізі можливо побачити, що він на достатньому рівні.

Отже підбиваючи підсумки, щодо корректнос ті впровадження такої стратегії. Усі показники ефективності є додатніми. Що є суттєвим показником про впровадження данної політики на підприємстві.

ВИСНОВКИ

Перейдемо до загальних висновків, щодо программ у бізнес-плануванні.

Надаю, що весь бізнес-план підготовувався у зрівнянні трьох программ: Project Expert 7.22, Альт-Інвест та Інвест.

Визначи мо одразу, деякі позитивні моменти Project Expert 7.22, Альт-Інвесті та Інвест після користування цими програмами:

- можливість побудувати одразу 4 форми звітності, тобто охопити та максимально деталізувати всю діяльність підприємства (у моїй роботі не були представлені оскільки робота була обмежена обємами сторінок);

- можливість швидко розрахувати бізнес-план( але мова не йде про точність розрахунку та корректність плану це стосується Project Expert та Альт-Інвесту);

- можливість ко м фортної роботи за допомогою програми (не можливо виділити цей пункт у Альт-Інвесті та Інвест, тому що дизайну як такого не має);

Також потрібно виділити суттєві недоліки програм Pro ject Expert 7.22 та Альт-Інвест, які ліквідовані у ПЗ Інвест:

- н е має генерації з середньоеталонними моделями, тобто не аналізується впровадження нового інвестиційного проекту у зрівнянні з конкурентами;

- маркетинговий план взагалі відсутній, що приводить до дуже суттєвих спотворень побудови фінансового плану роботи підприємства, оскільки аналізу зовнішнього середовища збуту не має;

- у рамках розрахунку відбувається формування моделі, але проаналізувати під дією вже існуючої моделі не надається можливості , тому що ця функція взагалі відсутня;

- не можливо оцінити показники ефективності у динаміці ставки дисконтування.

Тобто, щодо Project Expert можливо зробити висновок, що програмний продукт є красивим з погляду дизайну, але з економічного базису є доволі відсталим, тому що навіть у 50-ті роки минулого століття (у радянський час) це розраховувалось та плани були значно обємніші ніж у розрахунках за допомогою Project Expert . Якщо поглянути на Альт- Інвест з економічної сторони, то можливо виділити теж саме, але Альт-Інвест з програмної сторони є більш відсталою навіть від Project Expert. У обох програм не має однозначної та конкретної відповіді на мінімізацію ризиків. Це є суттєвим недоліком програм тому, що не можливо обєктивно оцінити доцільність проекту, що знову ж таки засвідчує відсталість програм від науково-технічного прогресу.

Також з позиції економіста-початківця, я би хотів нагадати розробникам програмних продуктів Project Expert та Альт-Інвест, що фінансовий план та бізнес-план це дві різні речі, оскільки фінансовий план це є тільки один розділ у бізнес-плані загалом. У цих продуктах відбувається заміна та урізання бізнес-плану до фінансового плану, що є обманом користувачів цих продуктів. Тому ці програми не мають взагалі називатися програмами у сфері бізнес-планування, бо потребуют суттєвої доробки з економічної та програмної сторони.

У ПЗ Інвест економіст забезпечений усім інтересуючим його інструменталом для написання бізнес-плану та ліквідовані усі суттєві недоліки Project Expert та Альт-Інвест, але все ж таки Project Expert виглядає більш красивим ніж програма Інвест, тільки за це можливо похвалити розробників Project Expert.

Але все-таки я оптимістично дивлюсь на розвиток бізнес-програмування на пострадянському просторі, тому що об єднання зусиль розробників Project Expert та програмного продукту Інвест можливо призведе до створення найкращого, конкурентноздатного та об'ємнішого продукту ніж зараз, які існують на ринку программ з бізнес-планування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 . Самарина Г.П., Дорошко С.Е., Чекирда В.А., Чадаев О.Д. Ноосферная экономика: Кризис. - СПб.:ПИФ.com, 2010. - 475 с.
2. Самарина Г.П., Дорошко С.Е., Чекирда В.А. Ноосферная экономика: назад к истокам. Базисное значение труда и мотивации. - СПб.:ПИФ.com, 2008. - 338 с.
3. Самарина Г.П., Дорошко С.Е., Чадаев О.Д. Ноосферная экономика: банки и кризисы финансовой системы. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008 - 259 c.
4. Самарина Г.П., Дорошко С.Е. Анализ хозяйственной деятельности предприятий строительной отрасли. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2007 - 231 c.
5. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е, 3-е изд. / Г.П. Самарина, С.Е. Дорошко. — M.: Издательский центр Академия, 2006, 2008. — 288 с. 3-е изд ISBN: 978-5-7695-5268-7
6. Бизнес-планирование в условиях открытой экономики: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 1-е изд. / Г.П.Самарина, С.Е. Дорошко. — M.: Издательский центр Академия, 2005. — 288 с.
7. Самарина Г.П., Дорошко С.Е.. Бизнес-планирование. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 384 с. ISBN 5-272-00307-1
8. Самарина Г.П., Дорошко С.Е.. Бизнес-планирование. 1-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — 384 с.: ил. — (Серия Теория и практика менеджмента). ISBN 5-272-00307-1
9. Самарина Г.П., Дорошко С.Е. Бизнес-план. Практикум.-М.: Бератор-Пресс, 2002.-168 с.
10. Самарина Г.П., Дорошко С.Е. "Финансы предприятий", Учебно-методическое пособие, СП б, 1999 г.
11. Самарина Г.П., Дорошко С.Е. "Инвестиции", Учебно-методическое пособие, СП б, 1999 г.
1 2 . Бондар Н.М. Економіка підприємства: навчальний посібник / Н.М. Бондар. К.: А.С.К., 2004 с. 48.
13 . Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / [Под ред. В.О. Коюда] К.: "Знання-Прес", 2006. с. 62.
14 . Зятковський І.В. Фінанси підприємств: навч. посібник / І.В. Зятковський К.: Кондор, 2003 с. 114.
15 . Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посібник / В.М. Івахненко К.: КНЕУ, 2000 с. 66.
16 . Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник / К.В. Ізмайлова К.: "МАУП", 2001. c . 54.
17. Кірейцева Г.Г. Фінанси підприємств: навч. посібник / Г.Г. Кірейцева К.: "ЦУЛ", 2003. c . 104. 18 . Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник / І.В. Ковальчук К.: Знання, 2008 с.
19 . Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: підручник / М.Я. Коробов К.: КНЕУ. - 2001р. с. 238. 20 . Кулішов В. В. Економіка підприємства. Теорія і практика: навчальний посібник / В. В. Кулішов К.: Ніка центр, 2002 с. 79.
21 . Опарін В. М. Фінанси: навчальний посібник / В. М. Опарін К.: КНЕУ, 2001 с. 63.
22 . Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посібник / [Под ред. А.Г. Загородній] К.: ЛБІНБУ, 2003 с. 117.
23. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / [Под ред. М.Д. Білик, П.Д. Буряк] К.: КНЕУ, 2004 с. 209.
24 . Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник / С.Ф. Покропивний К.: КНЕУ, 2001 с. 107.
25 . Семенов Г.А. Економіка підприємства: навчальний посібник / Г.А. Семенов К.: Центр навчальної літератури, 2005 с. 156.

ДОДАТОК

Додаток А

Баланс станом на 2007 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:залишкова вартість

10

12278

11193

первісна вартість

11

22144

23513

накопичена амортизація

12

-9866

-12320

Незавершене будівництво

20

45154

37228

Основні засоби:
залишкова вартість

30

417184

445048

первісна вартість

31

2499107

2565030

знос

32

-2081923

-2119982

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

3742

4028

інші фінансові інвестиції

45

29986

29986

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56Знос інвестиційної нерухомості

57

( )

( )

Відстрочені податкові активи

60

36182

16465

Гудвіл

65Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75Усього за розділом I

80

544526

543948

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

143233

251357

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

131217

153140

Готова продукція

130

59349

73236

Товари

140

33

39

Векселі одержані

150

154

154

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

159540

187478

первісна вартість

161

160051

187982

резерв сумнівних боргів

162

-511

-504

Дебіторська заборгованість за рахунками:


за бюджетом

170

77524

31181

за виданими авансами

180

21881

51141

з нарахованих доходів

190

8

701

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

701

1154

Поточні фінансові інвестиції

220

37421

284860

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

97931

202309

у т.ч. в касі

231в іноземній валюті

240

15907

28907

Інші оборотні активи

250

34708

25653

Усього за розділом II

260

779607

1291310

III. Витрати майбутніх періодів

270

13860

45674

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

1337993

1880932


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

49720

49720

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

520167

519338

Резервний капітал

340

4853

12430

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

186357

221062

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375Усього за розділом I

380

761097

802550

Частка меншості

385II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

7102

9135

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

40

20

Усього за розділом II

430

7142

9155

ІІІ. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків

440

65650

65343

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

0

0

Відстрочені податкові зобовязання

460

0

0

Інші довгострокові зобовязання

470

0

0

Усього за розділом III

480

65650

65343

ІV. Поточні зобовязанняКороткострокові кредити банків

500

210316

703819

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

82143

47687

Векселі видані

520

3544

3563

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

107094

142862

Поточні зобовязання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

51723

53624

з бюджетом

550

21026

6491

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

5503

6640

з оплати праці

580

12065

14345

з учасниками

590

7072

14612

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605Інші поточні зобов'язання

610

3280

9911

Усього за розділом IV

620

503766

1003554

V. Доходи майбутніх періодів

630

338

330

Баланс

640

1337993

1880932

Звіт про фінансові результати за рік

I . ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

3973747

2999930

Податок на додану вартість

15

231733

450607

Акцизний збір

20

0

0


25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

-1137

-6402

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

3740877

2542921

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-2978873

-2078080

Валовий прибуток:прибуток

50

762004

464841

збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

2042201

1070735

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61Адміністративні витрати

70

-90216

-67107

Витрати на збут

80

-81459

-66023

Інші операційні витрати

90

-2099494

-1110053

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

( )

( )

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

533036

292393

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

470

0

Інші фінансові доходи

120

5397

1472

Інші доходи

130

479229

89862

Фінансові витрати

140

-60772

-30675

Втрати від участі в капіталі

150

0

-244

Інші витрати

160

-481731

-86737

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

475629

266071

збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( )

( )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-130946

-70175

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

344683

195896

збиток

195

0

0

Надзвичайні:
доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215Чистий:
прибуток

220

344683

195896

збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

2734454

1857022

Витрати на оплату праці

240

213870

177637

Відрахування на соціальні заходи

250

77197

64102

Амортизація

260

55511

43550

Інші операційни витрати

270

198980

174672

Разом

280

3280012

2316983

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

1075030

1075030

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1075030

1075030

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.32

0.18

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.32

0.18

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Більш детальну інформацію(форми №3, №4, примітки до форм), яку я також часково використовував можна побачити за ссилкою :

http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/55/8931

Додаток Б

Баланс станом на 2008 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

10

11193

12175

первісна вартість

11

23513

27209

накопичена амортизація

12

-12320

-15034

Незавершене будівництво

20

37228

35044

Основні засоби:
залишкова вартість

30

443308

440036

первісна вартість

31

2561598

2595122

знос

32

-2118290

-2155086

Довгострокові біологічні активи:справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

4028

4324

інші фінансові інвестиції

45

29986

25060

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

1740

1711

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

3432

3432

Знос інвестиційної нерухомості

57

-1692

-1721

Відстрочені податкові активи

60

16465

91747

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

543948

610097

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

251357

220700

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

153140

105567

Готова продукція

130

73236

172160

Товари

140

39

70

Векселі одержані

150

154

154

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

187478

247018

первісна вартість

161

187982

247196

резерв сумнівних боргів

162

-504

-178

Дебіторська заборгованість за рахунками:


за бюджетом

170

31181

158084

за виданими авансами

180

51141

17431

з нарахованих доходів

190

701

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1154

1554

Поточні фінансові інвестиції

220

284860

260522

Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті

230

202309

30043

у т.ч. в касі

231

0

9

в іноземній валюті

240

28907

12732

Інші оборотні активи

250

25653

12877

Усього за розділом II

260

1291310

1238912

III. Витрати майбутніх періодів

270

45674

21361

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1880932

1870370


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

49720

49720

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

519338

514026

Резервний капітал

340

12430

12430

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

221062

-285655

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

802550

290521

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

9135

12016

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

20

20

Усього за розділом II

430

9155

12036

ІІІ. Довгострокові зобовязання
Довгострокові кредити банків

440

65343

0

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

0

0

Відстрочені податкові зобовязання

460

0

0

Інші довгострокові зобовязання

470

0

0

Усього за розділом III

480

65343

0

ІV. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків

500

703819

1146841

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

47687

186731

Векселі видані

520

3563

9080

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

142862

132287

Поточні зобовязання за розрахунками:з одержаних авансів

540

53624

36857

з бюджетом

550

6491

3376

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

6640

5495

з оплати праці

580

14345

12011

з учасниками

590

14612

21193

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

9911

13641

Усього за розділом IV

620

1003554

1567512

V. Доходи майбутніх періодів

630

330

301

Баланс

640

1880932

1870370

Звіт про фінансові результати за 2008 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

3867424

3973747

Податок на додану вартість

15

250855

231733

Акцизний збір

20

0

0


25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

-7683

-1137

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

3608886

3740877

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-3014837

-2978873

Валовий прибуток:
прибуток

50

594049

762004

збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

1662883

2042201

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

Адміністративні витрати

70

-112061

-90216

Витрати на збут

80

-110127

-81459

Інші операційні витрати

90

-1716169

-2099494

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

318575

533036

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

466

470

Інші фінансові доходи

120

10388

5397

Інші доходи

130

421708

479229

Фінансові витрати

140

-98121

-60772

Втрати від участі в капіталі

150

-171

0

Інші витрати

160

-889924

-481731

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

0

475629

збиток

175

-237079

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

-130946

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

71527

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

0

344683

збиток

195

-165552

0

Надзвичайні:
доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:
прибуток

220

0

344683

збиток

225

-165552

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

2705076

2734454

Витрати на оплату праці

240

265666

213870

Відрахування на соціальні заходи

250

95676

77197

Амортизація

260

60717

55511

Інші операційни витрати

270

303244

198980

Разом

280

3430379

3280012

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

1075030

1075030

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1075030

1075030

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.32

0.18

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.32

0.18

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Більш детальну інформацію(форми №3, №4, примітки до форм), яку я також часково використовував можна побачити за ссилкою: http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/55/38697

Додаток В

Баланс станом на 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

10

12175

9237

первісна вартість

11

27209

27136

накопичена амортизація

12

-15034

-17899

Незавершене будівництво

20

35044

31342

Основні засоби:
залишкова вартість

30

440036

439325

первісна вартість

31

2595122

2620433

знос

32

2155086

2181108

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

4324

2564

інші фінансові інвестиції

45

25060

25060

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

1711

573

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

3432

1506

Знос інвестиційної нерухомості

57

-1721

-933

Відстрочені податкові активи

60

91747

87746

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

610097

595847

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

220700

186836

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

105567

161029

Готова продукція

130

172160

81170

Товари

140

70

10

Векселі одержані

150

154

154

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

247018

202408

первісна вартість

161

247196

202553

резерв сумнівних боргів

162

-178

-145

Дебіторська заборгованість за рахунками:за бюджетом

170

158084

207206

за виданими авансами

180

17431

13572

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1554

4165

Поточні фінансові інвестиції

220

260522

336318

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

30043

18207

у т.ч. в касі

231

9

4

в іноземній валюті

240

12732

36800

Інші оборотні активи

250

12877

11226

Усього за розділом II

260

1238912

1259101

III. Витрати майбутніх періодів

270

21361

17783

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

7

Баланс

280

1870370

1872738


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

49720

49720

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

514026

512156

Резервний капітал

340

12430

12430

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-285655

-400188

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

290521

174118

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежівЗабезпечення виплат персоналу

400

12016

7807

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

20

20

Усього за розділом II

430

12036

7827

ІІІ. Довгострокові зобовязання
Довгострокові кредити банків

440

0

112480

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

0

0

Відстрочені податкові зобовязання

460

0

0

Інші довгострокові зобовязання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

112480

ІV. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків

500

1146841

1236506

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

186731

0

Векселі видані

520

9080

1005

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

132287

218641

Поточні зобовязання за розрахунками:з одержаних авансів

540

36857

65748

з бюджетом

550

3376

3818

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

5495

7985

з оплати праці

580

12011

12947

з учасниками

590

21193

18102

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

13641

13283

Усього за розділом IV

620

1567512

1578035

V. Доходи майбутніх періодів

630

301

278

Баланс

640

1870370

1872738

Звіт про фінансові результати за 2009 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

2342389

3867424

Податок на додану вартість

15

187410

250855

Акцизний збір

20

0

0


25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

-5962

-7683

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

2149017

3608886

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-1871153

-3014837

Валовий прибуток:
прибуток

50

277864

594049

збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

661773

1662883

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

Адміністративні витрати

70

-73030

-112061

Витрати на збут

80

-66978

-110127

Інші операційні витрати

90

-707950

-1716169

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

91679

318575

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

485

466

Інші фінансові доходи

120

1395

10388

Інші доходи

130

177912

421708

Фінансові витрати

140

-164160

-98121

Втрати від участі в капіталі

150

-2245

-171

Інші витрати

160

-217470

-889924

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

0

0

збиток

175

-112404

-237079

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-4868

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

71527

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

0

0

збиток

195

-117272

-165552

Надзвичайні:
доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:
прибуток

220

0

0

збиток

225

-117272

-165552

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

1558572

2705076

Витрати на оплату праці

240

201332

265666

Відрахування на соціальні заходи

250

75855

95676

Амортизація

260

51176

60717

Інші операційни витрати

270

194218

303244

Разом

280

2081153

3430379

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІ Й

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

1075030

1075030

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1075030

1075030

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Більш детальну інформацію(форми №3, №4, примітки до форм), яку я також часково використовував можна побачити за ссилкою:

http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/55/60638

Додаток Г

Баланс станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

10

9237

6469

первісна вартість

11

27136

27163

накопичена амортизація

12

-17899

-20694

Незавершене будівництво

20

31342

39330

Основні засоби:
залишкова вартість

30

439325

410256

первісна вартість

31

2620433

2635020

знос

32

-2181108

-2224764

Довгострокові біологічні активи:справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

2564

2806

інші фінансові інвестиції

45

25060

25060

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

573

545

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

1506

1506

Знос інвестиційної нерухомості

57

-933

-961

Відстрочені податкові активи

60

87746

93116

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

595847

577842

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

186836

258526

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

161029

295465

Готова продукція

130

81170

110280

Товари

140

10

0

Векселі одержані

150

154

154

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

202408

263069

первісна вартість

161

202553

263213

резерв сумнівних боргів

162

-145

-144

Дебіторська заборгованість за рахунками:


за бюджетом

170

207206

319179

за виданими авансами

180

13572

91957

з нарахованих доходів

190

0

9

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

4165

4631

Поточні фінансові інвестиції

220

336318

276066

Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті

230

18207

34182

у т.ч. в касі

231

4

3

в іноземній валюті

240

36800

30407

Інші оборотні активи

250

11226

20788

Усього за розділом II

260

1259101

1704713

III. Витрати майбутніх періодів

270

17783

29647

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

7

0

Баланс

280

1872738

2311942


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

49720

49720

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

512156

512033

Резервний капітал

340

12430

12430

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-400188

-341946

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

174118

232237

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

7807

10872

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

20

20

Усього за розділом II

430

7827

10892

ІІІ. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків

440

112480

55003

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

0

0

Відстрочені податкові зобовязання

460

0

0

Інші довгострокові зобовязання

470

0

0

Усього за розділом III

480

112480

55003

ІV. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків

500

1236506

987152

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

0

304055

Векселі видані

520

1005

1005

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

218641

496084

Поточні зобовязання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

65748

135246

з бюджетом

550

3818

4254

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

7985

6567

з оплати праці

580

12947

12641

з учасниками

590

18102

17829

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

13283

48721

Усього за розділом IV

620

1578035

2013554

V. Доходи майбутніх періодів

630

278

256

Баланс

640

1872738

2311942

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

    ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

4373132

2342389

Податок на додану вартість

15

355845

187410

Акцизний збір

20

0

0


25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

-2931

-5962

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

4014356

2149017

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-3473613

-1871153

Валовий прибуток:
прибуток

50

540743

277864

збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

1166294

661773

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

Адміністративні витрати

70

-95838

-73030

Витрати на збут

80

-90315

-66978

Інші операційні витрати

90

-1249312

-707950

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

271572

91679

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

649

485

Інші фінансові доходи

120

2060

1395

Інші доходи

130

232815

177912

Фінансові витрати

140

-178576

-164160

Втрати від участі в капіталі

150

-407

-2245

Інші витрати

160

-213620

-217470

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

114493

0

збиток

175

0

-112404

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-57145

-4868

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

57348

0

збиток

195

0

-117272

Надзвичайні:
доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:
прибуток

220

57348

0

збиток

225

0

-117272

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

3293497

1558572

Витрати на оплату праці

240

259655

201332

Відрахування на соціальні заходи

250

97078

75855

Амортизація

260

56741

51176

Інші операційни витрати

270

241931

194218

Разом

280

3948902

2081153

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

1075030

1075030

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1075030

1075030

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.05

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.05

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Більш детальну інформацію(форми №3, №4, примітки до форм), яку я також часково використовував можна побачити за ссилкою:

http://www.smida.gov.ua/db/emitent/report/year/show/101258

Додаток Д

Баланс станом на 2011 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

10

6469

17514

первісна вартість

11

27163

40207

накопичена амортизація

12

-20694

-22693

Незавершене будівництво

20

39330

132246

Основні засоби:
залишкова вартість

30

410256

400200

первісна вартість

31

2635020

2656159

знос

32

-2224764

-2255959

Довгострокові біологічні активи:справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

2806

1984

інші фінансові інвестиції

45

25060

60

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

545

427

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

1506

1506

Знос інвестиційної нерухомості

57

-961

-1079

Відстрочені податкові активи

60

93116

42864

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

577582

595295

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

258526

243321

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

295465

304773

Готова продукція

130

110280

130184

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

154

154

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

263069

242266

первісна вартість

161

263213

242394

резерв сумнівних боргів

162

-144

-128

Дебіторська заборгованість за рахунками:


за бюджетом

170

319179

298636

за виданими авансами

180

91957

33056

з нарахованих доходів

190

9

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

4631

4303

Поточні фінансові інвестиції

220

276066

275161

Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті

230

34182

22423

у т.ч. в касі

231

3

3

в іноземній валюті

240

30407

25649

Інші оборотні активи

250

20788

14179

Усього за розділом II

260

1704713

1594105

III. Витрати майбутніх періодів

270

29647

5076

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

2311942

2194476


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

49720

49720

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

512033

512609

Резервний капітал

340

12430

12430

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-341946

-334591

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

232237

240168

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

10872

13689

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

20

20

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0


Усього за розділом II

430

10892

13709

ІІІ. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків

440

55003

804352

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

0

0

Відстрочені податкові зобовязання

460

0

0

Інші довгострокові зобовязання

470

0

0

Усього за розділом III

480

55003

804352

ІV. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків

500

987152

176941

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

304055

262703

Векселі видані

520

1005

1005

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

496084

525997

Поточні зобовязання за розрахунками:з одержаних авансів

540

135246

109858

з бюджетом

550

4254

4584

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

6567

8450

з оплати праці

580

12641

15284

з учасниками

590

17829

14860

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

48721

16323

Усього за розділом IV

620

2013554

1136005

V. Доходи майбутніх періодів

630

256

242

Баланс

640

2311942

2194476

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

6138560

4373132

Податок на додану вартість

15

455539

355845

Акцизний збір

20

0

0


25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

-5636

-2931

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

5677385

4014356

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-5126520

-3473613

Валовий прибуток:
прибуток

50

550865

540743

збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

1834475

1166294

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

Адміністративні витрати

70

-122865

-95838

Витрати на збут

80

-130008

-90315

Інші операційні витрати

90

-1904704

-1249312

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

227763

271572

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

649

Інші фінансові доходи

120

1712

2060

Інші доходи

130

151288

232815

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0


Фінансові витрати

140

-151185

-178576

Втрати від участі в капіталі

150

-823

-407

Інші витрати

160

-159944

-213620

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

68811

114493

збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-62417

-57145

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190

6394

57348

збиток

195

0

0

Надзвичайні:
доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:
прибуток

220

6394

57348

збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

4705909

3293497

Витрати на оплату праці

240

344072

259655

Відрахування на соціальні заходи

250

129488

97078

Амортизація

260

47606

56741

Інші операційни витрати

270

318758

241931

Разом

280

5545833

3948902

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

1075030.00000000

1075030.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1075030.00000000

1075030.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.05000000

0.05000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.05000000

0.05000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Більш детальну інформацію(форми №3, №4, примітки до форм), яку я також часково використовував можна побачити за ссилкою:

http://www.smida.gov.ua/db/emitent/year/showform/77/221425